Tranås kommun

Aktuell lägesbild inom socialtjänsten vecka 6

Publicerad 2021-02-11

Här följer en lägesbild avseende covid-19-situationen i socialtjänsten i Tranås kommun för vecka 6. Smittspridningen i Jönköpings region ligger kvar på en hög nivå och smittspridningen i Tranås kommun är fortsatt en av de högsta i länet. 

Nuläge i socialtjänsten

Bekräftat covid-19-smittade kunder 2021-02-11

Det är för närvarande tre kunder som är bekräftat smittade inom socialtjänstens verksamheter.

Sjukfrånvaro bland medarbetare

Hemsjukvård: Något förhöjd frånvaro.
Hemtjänst: Normal frånvaro.
Individ- och familjeomsorg: Normal frånvaro.
Stöd och omsorg (funktionshinderomsorg): Något förhöjd.
Särskilt boende: Något förhöjd frånvaro.

Vaccination - planering

Som framgått i olika sammanhang följer leveranserna av vaccin inte alltid de tidplaner och besked om dosantal som lämnats till oss i kommunerna. Detta är tyvärr inte något som vi i Tranås eller regionen kan styra över. I socialtjänsten finns dock hela tiden beredskap att följa vår vaccinationsplan utifrån det antal doser som levereras. Vi går nu vidare i fas 1 med vaccinering av hemsjukvårdskunder i ordinärt boende och deras medboende. Samtliga på särskilt boende som önskar bli vaccinerade har fått båda sina doser.

Vaccination – information

De personer som återstår i fas 1 och som ska vaccineras av kommunen kommer att få besked från oss om när deras vaccination ska ske. Övriga som ska vaccineras på vårdcentralen kommer att få information därifrån.

Vaccination – tillfälligt beslut om fri sjukresa för personer i Fas 1 och 2

För att underlätta för personer i Fas 1 och 2 att ta sig till vårdcentral för vaccination mot covid-19, har Region Jönköpings län tagit ett tillfälligt beslut om kostnadsfria sjukresor.
I fas 1 ingår bland annat personer som har hemtjänst, deras hushållskontakter samt kommunal vårdoch omsorgspersonal. I Fas 2, som beräknas starta i början av mars, ingår bland annat vuxna med LSS-insats eller assistansersättning, samt övriga personer 65 år och äldre. I samtliga fall skervaccineringen på en vårdcentral. Den som har svårt att själv ta sig till vårdcentralen kan beställa så kallad sjukresa med serviceresefordon för att kunna ta dos 1 och dos 2. Resan är utan kostnad för den enskilde och sker som ensamåkare.
Mer info om beställning av sjukresor finns på Sjukresa i Jönköpings län.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR