Tranås kommun

Åtgärder för att höja kompetensen om våld i nära relation

Publicerad 2021-07-14

Tranås kommun vidtar omfattande åtgärder för att höja kompetensen kopplat till arbetet mot våld i nära relation. Insatserna görs bland annat till följd av den utredning som påvisar att Tranås kommun brustit i handläggningen av ärendet kopplat till fallet då en kvinna dödades i Linköping i våras.

I april i år dödades en kvinna i Linköping. Den misstänkta personen är en man som hon tidigare haft en relation med. Barnen är omhändertagna av Motala och Tranås kommuner och gemensamma umgängen har varit planerade både med alla barn samt båda föräldrar. Vid dödstillfället hade Tranås kommun precis dragit sig ur umgänget, men var involverade vid tidigare umgängen.

Till följd av dödsfallet inledde Tranås kommun en utredning för att undersöka om ärendet hanterats korrekt eller om brister i handläggningen fanns.

– Vi tar händelsen på stort allvar. Våld i nära relation är ett komplext område. För att säkerställa en oberoende granskning valde vi därför att anlita specialiserade utredare genom ett konsultföretag, säger Magnus Nordgren, socialnämndens ordförande.

Utredningen påvisade att socialtjänsten i Tranås kommun har brustit i handläggningen av barnen på sådant sätt att Tranås kommun har medverkat till att det har funnits tillfälle för den misstänkte mannen att utöva dödligt våld. Socialtjänsten hade kunskap om att mannen utövat våld mot kvinnan vid flertalet tillfällen och hade placerat kvinnan på ett skyddat boende 2015 på grund av mannens övergrepp. Barnens säkerhet beaktades i alla lägen men för kvinnan vidtogs inte rätt åtgärder.

– Även om det är mannen som är misstänkt som bär ansvaret och för den dödliga handlingen, känner vi stort ansvar för det inträffade. Händelsen är oerhört tragisk. Ord kan inte beskriva vad vi känner för alla som på olika sätt har påverkats av händelsen, säger Angelica Freeman, sektionschef på socialtjänsten.

Åtgärder för att förstärka kompetensen

Redan innan händelsen inträffade intensifierades ett arbete gällande våld i nära relation där individ- och familjeomsorgen öronmärkte utbildningsmedel för både 2020 och 2021 för ämnet. En omorganisation har gjorts, där ett av syftena var att förbättra samarbetet mellan barn- och vuxenhandläggare. På så sätt kan både barn- och vuxenperspektivet säkerställas vid ärenden som rör våld i nära relation.

– Vi har infört riktlinjer inom området, utbildat öppenvårdspersonal och alla vuxenhandläggare. Vi har även anställt en ny chef för barn, unga och vuxna som har stor kompetens inom våld i nära relation. Ämnet har fått signifikant större utrymme på agendan och en tydlig kompetensutvecklingsplan har initierats. Det är viktigt att komma ihåg att våld i nära relation inte bara är socialtjänstens ansvar, det är ett samhällsansvar, menar Angelica Freeman.

I december 2020 antog kommunstyrelsen i Tranås kommun Regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation 2020-2026. Strategin är framtagen av länsstyrelsen i Jönköpings län, region Jönköpings län och länets kommuner i samverkan med övriga aktörer i länet. Strategin utgår från visionen om ett Jönköpings län fritt från våld.

– Vi anser att det som inträffade i Linköping, men även pågår varje dag i Sverige och resten av världen, är oerhört tragiskt och helt oacceptabelt. Individ- och familjeomsorgen har därför som ett led i att implementera den här strategin beslutat att projektanställa en kvalitetsutvecklare på tre år för att ytterligare intensifiera det förbättringsarbete som redan har påbörjats, berättar Angelica Freeman.

Information om den regionala strategin finns på länsstyrelsens webbplats

För mer information, kontakta Angelica Freeman, angelica.freeman.ifo@tranas.se.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR