Tranås kommun

Kommunen motstämmer städbolag på 22,5 miljoner kronor

[2018-07-16] Tranås kommun har valt att motstämma Förenade Service på 22,5 miljoner kronor. Anledningen är att städbolaget har åsamkat kommunen stor skada både ur ekonomisk, arbetsmiljömässig som ryktesmässig synvinkel.

Under perioden 2016-05-01 till 2018-04-30 har Förenade Service innehaft städentreprenaden i Tranås kommuns lokaler. Under mer eller mindre hela avtalsperioden har det reklamerats dålig eller utebliven städning på i princip samtliga städenheter. I några fall har lokaler tillfälligt fått stängas och på sex av städenheterna har det under pågående avtalsperiod gått så långt att kommunen ansett det nödvändigt att permanent byta ut Förenade Service mot annan städentreprenör.

Bakgrund

I december 2016 togs kontakt med en utomstående, oberoende städkonsult. Denne gavs uppdraget att komma tillrätta med städproblematiken. Tillsammans med Förenade Service har det sedan dess genomförts regelbundna städbesiktningar på de enheter där Förenade Service haft städuppdrag. Att gemensamt komma fram till en lösning med godkänd städkvalitet som mål ansågs vara en bättre lösning än att utdöma ständiga viten. För varje utebliven eller felaktigt utförd städning har kommunen enligt avtal rätt att utdöma vite på 5 000 kronor per tillfälle och utrymme.

Efter upprepade försök insåg kommunen att samarbetet inte varit framgångsrikt eftersom reklamationer återkommit gång efter gång. Vid olika tidpunkter har det till och med varit fråga om sanitära olägenheter. Nästa åtgärd som kommunen vidtog var att diskutera ekonomisk kompensation. Som påtryckningsmedel valde kommunen att hålla inne betalningen av fakturor till ett belopp motsvarande drygt 1,7 miljoner kr. Förenade Service har därefter valt att stämma Tranås kommun på nämnda belopp.

Avtalsbrott på flera punkter

Eftersom Förenade Service genom sin stämning intagit positionen att negligera de tillkortakommanden som dokumenterats och framförts, har kommunen valt att sammanställa samtliga vitesgrundande reklamationer under avtalsperioden. Kommunen har dessutom gått

igenom vilka övriga synpunkter som funnits gentemot Förenade Service och därmed noterat ett otal avtalsbrott. Exempelvis har städbolaget använt sig av outbildad städpersonal, företaget har inte använt sig av skurmaskiner som avtalet stipulerar och delar av personalen har inte varit svenskspråkig, vilket är en allvarlig säkerhetsrisk. Att inte kunna läsa instruktioner, innehållsdeklarationer och säkerhetsdatablad gällande kemiska produkter kan ge upphov till såväl person- som sakskador. Dessutom har Förenade Service vid upprepade tillfällen negligerat kravet att lämna utdrag ur brottsregister för personal som arbetar på platser där barn uppehåller sig.

Motstämmer städbolaget

Tranås kommun anser att Förenade Service agerat oprofessionellt och oseriöst. Bolaget har skött städuppdraget på ett undermåligt sätt och ägnat sig åt avtalsbrott vid åtskilliga tillfällen. Därutöver har inte golvvård skett i den utsträckning som kan förväntas enligt avtal, vilket påverkat livslängden på ett flertal golv. Kommunen har åsamkats stor skada både ur ekonomisk, arbetsmiljömässig som ryktesmässig synvinkel. Tranås kommun väljer därför att genstämma Förenade Service på ett belopp motsvarande ca 22,5 miljoner kr, vilket är i överensstämmelse med de vitesbelopp samt de extraordinära kostnader som Tranås kommun drabbats av baserat på Förenade Services oförmåga att utföra städtjänster enligt ingånget avtal.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR