Tranås kommun

Ledningsarbeten på Spolgatan

[2017-10-27] På uppdrag av Tranås kommuns VA- och avfallsavdelning kommer Kanonaden att anlägga nya vatten- och avloppsledningar för att förstärka ledningsnätet i Spolgatan. Arbetet startar vecka 45 och beräknas vara klart i december.

Sträckan mellan Lillån och Murkelvägens anslutning kommer att beröras av arbetet som sker i gång- och cykelbanan längs Spolgatans östra sida. Schaktarbetet sker i etapper och gång- och cykeltrafiken kommer under tiden att hänvisas förbi arbetsplatsen med hjälp av byggstaket.

Anslutning till befintlig vattenledning

I samband med att den nya vattenledningen ansluts till den befintliga vattenledningen kommer den nya sträckan att behöva spolas ur vilket innebär att problem med missfärgat vatten kan uppstå. Denna missfärgning består av höga halter av järn och mangan. Ni bör inte tvätta vittvätt när vattnet är missfärgat. Missfärgningen försvinner normalt om ni spolar vatten kraftigt i något tappställe inom byggnaden. Om detta inte hjälper kontaktas nedanstående arbetsledare.

Trafikstörningar

Arbetet kommer att medföra störningar i trafiken då en del av körbanan behöver tas i anspråk för gång- och cykeltrafikanter under byggtiden. I övrigt kommer arbetena att bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga obehag uppstår för kringboende. Vi ber Er att ha överseende med detta.

Frågor

Om du har några frågor är ni välkommen att kontakta Tranås kommun, projektledare Rikard Johansson på telefon 0140-687 55.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR