Tranås kommun

Marksanering för byggnation i hamnen

[2017-08-10] Vecka 33 påbörjas ett saneringsarbete av fastigheten Skytteln 19, Hamnparken.

Det är med anledning av den ändrade detaljplanen som tillåter annan verksamhet än industri som en miljöundersökning har gjorts. Vid upppförande av exempelvis bostäder måste marken vara helt ren.

Metaller

De genomförda miljöundersökningarna visade på förhöjda halter av metaller i marken. Som ett led i utvecklingen av Hamnparken utför Tranås kommun därför en marksanering. Saneringsarbetena kommer påbörjas under v 33 och förväntas pågå fram till årsskiftet. Under tiden kommer parkeringarna i anslutning till Hamnparken samt strandpromenaden att påverkas. Arbetet kommer innebära ökade transporter av tunga fordon mellan kl. 07:00 och 18:00 på vardagar.
Ett preliminärt arbetsområde finns markerat i figur 1. Huvuddelen av området kommer avspärras med stängsel. Strandpromenaden hålls öppen för gång-och cykeltrafikanter.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR