Tranås kommun

Så ska alla barns språkutveckling tillvaratas

Publicerad 2021-05-26

Genom att arbeta medvetet och målstyrt med språkutveckling, ska alla barn i förskolan ges möjlighet att utveckla sitt språk, både svenska språket och eventuellt annat modersmål. Förskollärarna Annika Carlén och Therese Lövunger berättar om hur de arbetar för att se till att alla barn får en likvärdig utbildning i förskolan.

Två kvinnor som håller i en bok och en pojk som läser en bok.

Therese och Annika och arbetar med språk- och kunskapsutveckling i förskolan.

Under ett och ett halvt år har Annika och Therese utbildat sig i en arbetsmetod som kallas SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
– När vi arbetar med språkinlärning utgår vi från alla barn i gruppen, oavsett vilket modersmål man har. Det är inte bara barn med andra modersmål som har nytta av att vi använder det här arbetssättet, även barn som har ett rikt språk gynnas och utvecklar sitt språk ytterligare.

Genom att utgå från vilken förförståelse barnen har inom ett område och involvera flera språk, förenklas språkinlärningen. Att samtidigt använda sig av bildstöd och tecken kan också underlätta.
– Om vi till exempel arbetar med broar, så handlar det inte bara om att lära sig ordet bro, utan barnet måste förstå vad en bro är. Och vad heter bro på barnets modersmål? Här blir bilder ett bra stöd, oavsett modersmål. Bilder ger en ytterligare dimension som kan underlätta inlärningen, säger Annika Carlén.

I förskolans läroplan står det att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning och ska få möjlighet att utveckla både svenska språket och sitt modersmål.
– Vi ser flerspråkighet som en tillgång. Att vara trygg i sitt modersmål gynnar även språkutvecklingen i svenska, menar Therese Lövunger som också betonar att det är viktigt att ha höga förväntningar på barnen och se dem som kompetenta.
– Vi försöker att inte förenkla, utan använder de rätta termerna. Genom att vi stöttar barnen, kommer de utvecklas snabbare och klara mer på egen hand. Man kan likna pedagogerna vid en byggnadsställning runt barnet. Vi finns där för att stötta barnen till nästa nivå och när de klarar mer själva kan vi montera ner ställningen allteftersom.

Therese och Annika har efter utbildningen till SKUA-utvecklare fört kunskapen vidare till sina kollegor runt om i kommunens förskolor. Målsättningen är att höja kompetensen bland kommunens pedagoger och att skapa likvärdighet i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
– Flerspråkighet är väldigt aktuellt. Nu har vi fått verktyg för att ta tillvara på allas kompetenser och kunskaper. Det hjälper arbetslaget att skapa en samsyn kring mål och syfte med undervisningen, säger Annika Carlén.

Läs alla artiklar i senaste numret av Kommuntidningen maj 2021.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR