Tranås kommun

Sjögull i Tranås kommun

Publicerad 2020-10-19

Under sommaren genomförde Länsstyrelsen i Jönköpings län en översiktlig inventering av sjögullsförekomst i Tranås för att få en uppfattning om utbredningen av den invasiva arten. Tranås kommun kommer nu att ta fram en plan för hur man ska bekämpa och förhindra ytterligare spridning av sjögull i kommunen.

Här i Tranås är det sedan tidigare känt att det förekommer sjögull, framförallt större bestånd i Svartån, men även vissa i Sommen, vilket rapporten från Länsstyrelsen bekräftade. I Svartån börjar sjölgullsförekomsten i Tingshusdammen och därefter i mindre kolonier nedströms. När Svartån mynnar ut i hamnen finns flera bestånd av väletablerad sjögull.

Även i Näckströmshamnen finns förekomster, i dagsläget dock inte lika omfattande. Länsstyrelsen uppger att sjögull troligtvis har spridits till till denna plats via båttrafik. Längs större delen av ån efter hamnarna, i riktning mot Sommen, växer sjögull mer eller mindre hela vägen utmed båda strandkanterna.

De platser i Sommen där sjögull varit rapporterade bekräftades även i Länsstyrelsens resultat av sjögullsinventeringen samt att ytterligare platser med rätt djup och bottentopografi även visade på sjögull.

Fortsatt arbete med sjögull

Utöver genomförd sjögullsinventering kommer Länsstyrelsen att genomföra en informationskampanj för att sprida mer kunskap om sjögull bl.a. i form av skyltar intill Svartån och kring Sommen. Kommunen kommer även samarbeta med Länsstyrelsen för att informera allmänheten om sjögull och hur vi kan hjälpas åt för att hindra ytterligare spridning.

Tranås kommun kommer, med Länsstyrelsens inventering som underlag, arbeta vidare med att ta fram en plan för hantering av sjögull i kommunen. Länsstyrelsen kommer även finnas som stöd i detta arbete. I arbetet med planen kommer aktuella metoder för bekämpning och minskad spridning av sjögull att utredas, vilka resurser som krävs och vilken väntad effekt insatserna kan ge.

Länsstyrelsen poängterar att bekämpningsmetoden att slå av och samla upp sjögull bör undvikas. Detta då det finns stor risk att alla växtdelar inte lyckas samlas upp och då kan driva vidare med vattenflödet och orsaka ytterligare spridning. Kommunen har tidigare slagit av, samlat ihop och plockat upp växtdelar för att hålla Tingshusdammen mer öppen, men har nu av risk för vidare spridning valt att inte längre använda denna metod.

Hindra ytterligare spridning

Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att inte sprida växten vidare. En allmän uppmaning är att inte slå av bestånd av sjögull samt att undvika områden med sjögull vid vistelse på sjön eller i dess strandzoner. Tänk på följande:

  • Slå inte bestånd av sjögull, det kan förvärra situationen om inte alla växtdelar samlas upp.
  • Kör inte båt eller paddla kanot genom eller i nära anslutning till kolonier med sjögull eftersom växtdelar då kan slitas loss och att växten då oavsiktligt kan spridas.
  • Fiska inte i eller nära sjögullsbestånd.
  • Simma inte i bestånden, det kan vara farligt eftersom växtligheten är mycket tät.
  • Växten får inte spridas till andra sjöar eller vattendrag. Flytta inte växten och var försiktig när du flyttar båtar, kanoter, fiskeredskap med mera från ett vatten med sjögull till andra vattenområden. Rengör noga så att inga växtdelar från sjögull flyttas med. Släng eventuella växtdelar långt upp på land så att de inte kan hamna i vattnet.
  • Om du har sjögull i din damm får den inte flyttas till andra vattenområden.
  • Håll utkik och rapportera nya förekomster till Länsstyrelsen eller på invasivaarter.nu!

För ytterligare information om sjögull se följande länkar:

Information om sjögull, Havs- och vattenmyndigheten.

Information om invasiva arter, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR