Tranås kommun

Tranås har fått ett nytt naturreservat

[2015-01-01] Länsstyrelsen har beslutat att området Rubban i Tranås kommun ska bli ett naturreservat.

Rubban ligger sju kilometer sydost om Tranås med nära anslutning till sjön Sommen och fastigheten Gransbo. Skälen till att länsstyrelsen har valt att göra Rubban till ett skyddat område är dess höga biologiska mångfald knuten till en variation av naturtyper.

Höga naturvärden

Värdet utgörs av en naturskogsartad bergbrant och örtrik kalkgranskog nedan branten. Därtill har Rubban höga naturvärden knutna till ädellövträd, gammal grov asp och död ved. Bland de 30 rödlistade arter och 30-talet signalarter som noterats i området förekommer grön sköldmossa och raggbock. För flera av de mer sällsynta arterna utgör Rubban det enda eller ett utav få kända förekomstområden i Jönköpings län. Häradsbäcken, som utgör gränsdragning mot Östergötlands län, är klassad som regionalt värdefull och är med omgivning till stora delar utpekad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Värt ett besök

Fredrik Skaghammar är miljöchef i Tranås kommun gläds över kommunens nya naturreservat.

- Det är jättebra att de delar som är värdefulla skyddas. Nu sätter vi också fingret på området så att fler kan få upp ögonen för det. Det som är värt att skyddas är ofta värt att besökas.

Naturreservatet omfattar 80 hektar mark varav 8,2 hektar är vatten. Området kommer nu att märkas ut av länsstyrelsen. Däremot kommer länsstyrelsen inte att sätta upp informationsskyltar eller göra området mer tillgängligt genom att anlägga leder, broar eller spänger.

Kommer Tranås kommun att göra några insatser för att möjliggöra större rörlighet i Rubban?

- Eftersom kommunen inte är markägare har vi inte samma rådighet. Vi har inget planerat idag, men det är inte omöjligt i framtiden, säger Fredrik Skaghammar.

FAKTA Naturreservat i Tranås kommun

  • Ekbergsparken (kommunen)
  • Holavedens urskog
  • Huluskogen
  • Illern
  • Romanäs (kommunen)
  • Rubban
  • Stänkelstorp
  • Älmås askskog (kommunen)

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR