Tranås kommun

Tyck till om kommunens cykelplan

[2017-08-22] En cykelplan för Tranås kommun gällande åren 2017 - 2022 är nu ute på remiss. Syftet med planen är att få en långsiktig strategi för infrastrukturen när det gäller gång- och cykelvägar i kommunen.

Efter önskemål från såväl allmänhet som politiker har teknik- och griftegårdsnämnden fått i uppdrag att ta fram en cykelplan där man tittar på kommunens befintliga infrastruktur, dess problem och begränsningar samt olika åtgärdsförslag. Syftet med cykelplanen är att ta ett samlat grepp om cykelplaneringen i Tranås kommun för att öka cyklandet och förbättra trafiksäkerheten för cyklande.

- Tittar man bakåt i tiden så har infrastrukturen utformats med bilen i fokus. Nu håller en omställning på att ske, även på nationell nivå, att värna om cykeln och att höja statusen på att cykla. Detta för att få fler människor att röra på sig, säger Björn Johansson, VA- och gatuchef i Tranås kommun.

En arbetsgrupp med representanter från varje parti har bildats och tillsammans med konsultbolaget Sweco Society har man tagit fram en remissversion av en cykelplan.

- Tanken är nu att vi ska samla in synpunkter och önskemål från allmänheten på detta utkast. Sedan får arbetsgruppen gå igenom det som har kommit in och besluta hur vi går vidare.

Cykelplanen innehåller följande projektspecifika mål:

  1. Andelen resor med cykel ska öka
  2. Trafiksäkerheten för cyklande ska förbättras på sträckor och i korsningar
  3. Cykelstråken ska ha god framkomlighet för alla typer av cyklande året runt
  4. Cykelvägnätet ska vara sammanhängande inom och mellan kommunens tätorter
  5. Säkra cykelparkeringar ska finnas tillgängliga vid alla större målpunkter
  6. Cykelvägnätet ska upplevas tryggt

Målen anknyter till andra kommunala mål såväl som till de nationella transportpolitiska målen. Björn Johansson beskriver arbetet med cykelplanen som en ”spännande utmaning”.

- Det är en lång väg att ställa om infrastrukturen från att ha bilen i fokus. Med denna plan har kommunen ett planeringsverktyg gällande cykelfrågor, säger Björn Johansson.

Fram till den 8 september kan man lämna in synpunkter på cykelplanen. 

Cykelplanen i sin helhet finns här...

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR