Tranås kommun

Utförare av omsorgen på Råsvägen har utsetts

[2017-11-27] Efter att ha utvärderat anbuden om driften av Råsvägens äldreboende, har Socialtjänsten i Tranås kommun beslutat att tilldela företaget A&O Ansvar och Omsorg uppdraget.

Företaget A&O Ansvar och Omsorg, med ursprung i Norrköping, har lämnat det anbud som bedömdes vara det ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån pris och kvalitet. Efter noggrann utvärdering av nio inkomna anbud är resultatet tydligt.

- Vi bedömer att A&O Ansvar och Omsorg kommer att driva Råsvägens särskilda boende på ett sätt som kommer att bli mycket bra både för våra kunder och våra medarbetare, säger socialchef Pär Thudeen, som själv varit med under utvärderingsprocessen.

Ser fram emot ett gott samarbete

Med tilldelningsbeslutet har en tio dagars avtalsspärr inträtt. Därefter beslutar Kommunstyrelsen om att avtal ska ingås. Först därefter kan kommunen underteckna avtal med A&O. När avtalet väl är påskrivet inleds, från socialtjänstens sida, ett intensivt arbete med att planera en förflyttning av medarbetare och kunder till Råsvägen som ska tas i bruk den 1 september 2018.

- Vi vill ha ett gott samarbete med utförarna som ska utgå från gemensamma värderingar om att Råsvägen ska vara ett särskilt boende där kunder och medarbetare trivs och har det bra, säger Mats Antonsson, Socialnämndens ordförande, och tillägger:

- Jag ser inte att berörda medarbetare behöver känna oro för sina anställningar inom Tranås kommun, fortsätter Mats Antonsson.

Poängsättning

Ett av de anbud som lades på driften av Råsvägens särskilda boende var från Tranås kommun. Alla anbud klarade prövning av samtliga formella krav, så som uppfyllnad av skall-krav, juridisk ställning, finansiell och ekonomisk ställning samt teknisk förmåga och yrkesmässig kapacitet. De nio anbuden utvärderades sedan på skriftliga och muntliga redovisningar av mervärdena; Arbetssätt och innehåll i vården, Måltidssituation samt Personal och bemanning. De skriftliga redovisningarna hade gjorts anonyma för utvärderingsgruppen som utgjordes av poängsättning där varje mervärde hade olika vikt. Varje anbuds totalpoäng lades samman med angivet vårddygnspris vilket resulterade i en slutlig jämförelsesumma. Anbudet med lägst jämförelsesumma tilldelades driften av Råsvägen.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR