Tranås kommun

Norrskolans fritidshem

Vi pedagoger på Norrskolans fritidshem vill kort berätta om vår verksamhet. Fritidshemmet är organiserat i två avdelningar; Duvan och Kungsörnen. Elever i förskoleklass och åk 1 har sin tillhörighet på avdelning Duvan. Elever i åk 2-5 tillhör Kungsörnen. 

Vår verksamhet 

Innehållet i vår verksamhet är varierad med både fria och organiserade aktiviteter som utformas efter elevernas behov, intressen och erfarenheter. Vi prioriterar elevernas fria lek både inne och ute och vi ser leken som en metod för lärande. Vi finns till hands för eleverna och vi vill uppmuntra och inspirera dem till fantasi och kreativitet genom att alltid ha material tillgängligt och synligt. Under veckan erbjuder vi naturupplevelser, skapande och aktiviteter i gymnastiksalen. Under året har vi även vissa traditioner och fester. Vi vill ge eleverna möjlighet att utveckla en bred kunskap med hjälp av alla sina sinnen, både fysiskt, intellektuellt, socialt och känslomässigt. 

Läroplanen 

Vi utgår från läroplanens mål och riktlinjer för fritidshemmet. Det centrala innehållet som fritidshemmet ska behandla finns indelat i fyra områden; Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och samhälle samt Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Läs gärna mer om läroplanen på www.skolverket.se/regelverk/laroplaner 

Öppettider 

Våra ordinarie öppettider är kl. 06:00-8:10 och efter skolan slutat fram till kl. 17:45. Före kl. 8:10 och efter 16:30 är all verksamhet knuten till avdelning Duvan. Eleverna tillhör en specifik avdelning, men under lov sker ett nära samarbete mellan avdelningarna. 

Samverkan med föräldrar 

Vi önskar ett nära och förtroendefullt samarbete med alla föräldrar. Vi erbjuder följande samverkansformer: 

  • Daglig kontakt 
  • Föräldrarmöte eller drop in 
  • Öppet hus med olika teman 
  • Information via SchoolSoft 

School Soft 

All information lämnas genom SchoolSoft. Vistelsetider, sjukanmälan och meddelanden kan du som förälder eller annan vårdnadshavare lämna löpande. Vi ser gärna att ni meddelar oss om eleverna ska gå hem själva eller om de ska följa med en kompis hem. På verksamhetsloggen kan du se bilder och läsa om våra olika aktiviteter. 

Lov & studiedagar 

Inför lov och studiedagar behöver Centralköket ha matbeställningarna 14 dagar i förväg. Vi meddelar via SchoolSoft när du kan lägga in tider samt sista datum. Efter sista datum spärras lov- och studiedagar och mat beställs till de elever som har tider registrerade. Vid ändringar får du kontakta pesonal via telefon. Även schemaändringar meddelas via telefon. 

Kontakt

Norrskolans fritidshem

Stenhuggaregatan 8
573 34 Tranås

Helen Olofsson
Rektor
0140-68 600

Mia Gustavsson
Bitr rektor
0140- 68 609

Avd Duvan 0140-686 04
Avd Kungsörnen 0140-686 03


Senast ändrad:  2019-09-26

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR