Tranås kommun

Ängarydsskolan

Ängarydsskolan är en av Tranås kommuns två grundskolor för årskurserna 7-9.

Skolan grundades för snart 70 år sedan och har sedan dess byggts om och till vid ett flertal tillfällen. Senast i raden av förbättringar är en ny idrottshall, musiksal och no-salar.

Ängarydsskolan bildar tillsammans med Hubbarpsskolan en grundskoleenhet med elever från förskoleklass till åk 9.  

Elevinflytande

Att arbeta med elevdemokrati är en viktig uppgift. Skolans elevråd har regelbundna möten där de lyfter viktiga elevfrågor. Frågor bereds ute i klassråden och tas sedan upp till diskussion och beslut fattas i demokratisk ordning.

Föräldrasamverkan

För att öka samverkan mellan våra elevers vårdnadshavare och skolan har vi ett BU-råd som består av föräldrarepresentanter från varje årskurs, skol- och fritidsrepresentanter samt rektor, biträdande rektor och kommunpolitiker. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar finns att läsa på SchoolSoft.

Arbete mot kränkande behandling

Skolan arbetar aktivt mot mobbing, dels med likabehandlingsplanen som bas dels med enkäter och förebyggande arbete. På skolan finns aktiva team som arbetar nära eleverna.

Att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet

Elev som är ledig från skolan går miste om värdefull undervisning, ledigheten måste därför övervägas noga. Mycket av arbetet i skolan sker i form av diskussioner och samtal i gruppen. Den delen av undervisningen går eleven helt miste om vid ledighet. Eleven måste noga informera sig om vilka arbets- och hemuppgifter som ska tas igen efter ledigheten. Vårdnadshavare bör medverka till att dessa uppgifter utförs. Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3, 6 och 9.

Mentor kan bevilja ledighet max 10 dagar per läsår. Rektor kan om synnerliga skäl föreligger bevilja längre ledighet. Ledighetsansökan finns på SchoolSoft

Frånvaroanmälan

Frånvarorapportering via SchoolSoft ska göras av vårdnadshavare senast kl 07:50 den aktuella dagen.


Kontakt

Ängarydsskolan

Ängarydsgatan 12
573 40 Tranås

Tfn: 0140-688 44

Fredrik Brolin
Rektor
Tfn 0140-68 411, 070-323 84 50

Kristofer Karlsson
Bitr rektor
Tfn 0140-68 844, 072-08 53 748

Madelene Borg Åkesson
Handläggare
Tfn 0140-68 412, 070-285 85 04

Jens Gliminger
Studie- och yrkesvägledare
Tfn 0140-68 414, 076-720 08 03

Petra Tengvall
Skolsköterska
Tfn 0140-68 427, 072-085 74 67

Charlotte Lindwall
Kurator
Tfn 0140-68 416, 076-826 84 16

Senast ändrad:  2021-08-02

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR