Tranås kommun

Välkommen till Fröafallsskolan

Fröafallsskolan är en F-6 skola belägen mitt i Fröafalls-Toståsområdet. Fröafallsskolans läge erbjuder närhet till naturen och säker skolväg. På Fröafallsskolan finns grundskola och fritidshem. Här går cirka 300 elever.

Vi erbjuder undervisning av erfarna lärare.

Undervisningsgrupp för barn med autism

På Fröafallsskolan finns en särskild undervisningsgrupp för elever åk F-6 med diagnos inom autismspektrum. Vårt uppdrag är att utifrån erfarenhet och kompetens av tydliggörande pedagogik erbjuda en undervisning som är anpassad efter elevens behov.

Upptagningsområdet för elevgruppen är hela kommunen.

Elevinflytande

Att arbeta med elevdemokrati är en viktig uppgift. Skolans elevråd har regelbundna möten där de lyfter viktiga elevfrågor. Frågor bereds ute i klassråden och tas sedan upp till diskussion och beslut fattas i demokratisk ordning.

Föräldrasamverkan

För att öka samverkan mellan våra elevers vårdnadshavare och skolan har vi ett BU-råd som består av föräldrarepresentanter från varje årskurs, skol- och fritidsrepresentanter samt rektor, biträdande rektor och kommunpolitiker. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar finns att läsa på SchoolSoft

Arbete mot kränkande behandling

Skolan arbetar aktivt mot mobbing, dels med likabehandlingsplanen som bas dels med enkäter och förebyggande arbete. På skolan finns aktiva team som arbetar nära eleverna.

Att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet

Elev som är ledig från skolan går miste om värdefull undervisning, ledigheten måste därför övervägas noga. Mycket av arbetet i skolan sker i form av diskussioner och samtal i gruppen. Den delen av undervisningen går eleven helt miste om vid ledighet. Eleven måste noga informera sig om vilka arbets- och hemuppgifter som ska tas igen efter ledigheten. Vårdnadshavare bör medverka till att dessa uppgifter utförs. Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3, 6 och 9. Mentor kan bevilja ledighet max 10 dagar per läsår. Rektor kan om synnerliga skäl föreligger bevilja längre ledighet. Ledighetsansökan finns på SchoolSoft

Frånvaroanmälan

Frånvarorapportering ska göras via SchoolSoft av vårdnadshavare senast kl 07:50 den dag det gäller.

Kontakt

Fröafallsskolan

Vädergatan
573 82 Tranås

Tfn Personalrum 0140-684 75

Annika Fasth
Rektor
Tfn 0140-682 58

Matilda Borg
Bitr rektor
Tfn 0140-684 03

Kerstin Wiman
Vik. skolsköterska
Tfn 079-062 23 99

Karin Wahlström
Skolkurator
Tfn 0140-684 39, 070-6832366

Lisa Lindvall
Handläggare, Administration
tfn 0140-684 42

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2020-10-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR