Tranås kommun

Gripenbergs skola

Gripenbergs skola ligger ca 15 km sydväst om Tranås. I skolan går elever från förskoleklass till åk 6, ca 75 elever. Runt skolan finns en stor skolgård med bollplank, lekredskap och fina grönområden som ger möjlighet till meningsfulla rastaktiviteter. 

Vårt uppdrag

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. Eleverna ska vara aktiva och får utbildning under professionell ledning.

  • Vi tar avstånd från alla former av kränkande behandling.
  • Vi arbetar utifrån vår likabehandlingsplan och vi har ett väl fungerande kamratstödjararbete.
  • Vi har ett jourgruppsystem med åldersblandade grupper.

Målet är att elever i olika åldrar ska lära känna varandra, lära sig samarbeta och ta ansvar. De olika grupperna arbetar tillsammans vid till exempel temaarbeten och friluftsdagar. Skolan har en engagerad föräldraförening.

Elevinflytande

Att arbeta med elevdemokrati är en viktig uppgift. Skolans elevråd har regelbundna möten där de lyfter viktiga elevfrågor. Frågor bereds ute i klassråden och tas sedan upp till diskussion och beslut fattas i demokratisk ordning.

Föräldrasamverkan

För att öka samverkan mellan våra elevers vårdnadshavare och skolan har vi ett BU-råd som består av föräldrarepresentanter från varje årskurs, skol- och fritidsrepresentanter samt rektor, biträdande rektor och kommunpolitiker. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar finns att läsa på SchoolSoft

Arbete mot kränkande behandling

Skolan arbetar aktivt mot mobbing, dels med likabehandlingsplanen som bas dels med enkäter och förebyggande arbete. På skolan finns aktiva team som arbetar nära eleverna.

Att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet

Elev som är ledig från skolan går miste om värdefull undervisning, ledigheten måste därför övervägas noga. Mycket av arbetet i skolan sker i form av diskussioner och samtal i gruppen. Den delen av undervisningen går eleven helt miste om vid ledighet. Eleven måste noga informera sig om vilka arbets- och hemuppgifter som ska tas igen efter ledigheten. Vårdnadshavare bör medverka till att dessa uppgifter utförs. Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3, 6 och 9. Mentor kan bevilja ledighet max 10 dagar per läsår. Rektor kan om synnerliga skäl föreligger bevilja längre ledighet. Ledighetsansökan finns på SchoolSoft

Frånvaroanmälan

Frånvarorapportering ska göras via SchoolSoft av vårdnadshavare senast kl 07:50 den dag det gäller.

Kontakt

Gripenbergs skola

Promenadvägen 1
573 92 Tranås

Tfn: Personalrum 0140-602 54

Niklas Bratt
Rektor
Tfn: 0140-687 71

Elisabeth Friberg
Bitr rektor

Tfn: 0140-687 65

Petra Tengvall
Skolsköterska
Tfn: 072-085 74 67

Lisa Lindvall
Handläggare

Tfn 0140-684 42

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2021-08-02

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR