Tranås kommun

Hubbarpsskolan

Hubbarpsskolan är en F-6-skola med fritidshem. Skolan är centralt belägen i Tranås och erbjuder närhet till aktiviteter och natur.

Vi arbetar för att vara en trygg skola med kompetent och behörig personal.

I våra mål ingår att alla elever ska känna att de lyckas och får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Vårt arbete och förhållningssätt präglas av höga förväntningar, ett inkluderande förhållningssätt och goda relationer till elever och vårdnadshavare. Vi ser det kollegiala lärandet som en utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap, som leder till utveckling av skolans verksamhet.

Elevhälsoarbetet är centralt i verksamheten och vi har tillgång till elevhälsans alla professioner. På skolan finns speciallärare, pedagoger, kurator, skolsköterska och socialpedagog. Arbetet utgår så mycket som möjligt utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv.

Personal och skolledning arbetar för att skapa en god arbetsmiljö, som präglas av goda relationer, samarbete, delaktighet, trivsel och glädje.

Elevinflytande

Att arbeta med elevdemokrati är en viktig uppgift. Skolans elevråd har regelbundna möten där de lyfter viktiga elevfrågor. Frågor bereds ute i klassråden och tas sedan upp till diskussion och beslut fattas i demokratisk ordning.

Föräldrasamverkan

För att öka samverkan mellan våra elevers vårdnadshavare och skolan har vi ett BU-råd som består av föräldrarepresentanter från varje årskurs, skol- och fritidsrepresentanter samt rektor, biträdande rektor och kommunpolitiker. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar finns att läsa på SchoolSoft

Arbete mot kränkande behandling

Skolan arbetar aktivt mot mobbing, dels med likabehandlingsplanen som bas dels med enkäter och förebyggande arbete. På skolan finns aktiva team som arbetar nära eleverna.

Att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet

Elev som är ledig från skolan går miste om värdefull undervisning, ledigheten måste därför övervägas noga.

Mycket av arbetet i skolan sker i form av diskussioner och samtal i gruppen. Den delen av undervisningen går eleven helt miste om vid ledighet. Eleven måste noga informera sig om vilka arbets- och hemuppgifter som ska tas igen efter ledigheten. Vårdnadshavare bör medverka till att dessa uppgifter utförs.

Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3, 6 och 9. Mentor kan bevilja ledighet max 10 dagar per läsår.

Rektor kan om synnerliga skäl föreligger bevilja längre ledighet. Ledighetsansökan finns på SchoolSoft

Frånvaroanmälan

Frånvarorapportering via SchoolSoft ska göras av vårdnadshavare senast kl 07:50 den aktuella dagen.

Kontakt

Hubbarpsskolan

Skyttegatan 1
573 40 Tranås

Tfn: Personalrum 0140-684 25

Anette Lindgren
Rektor
Tfn 0140-684 50

Helena Stålhandske

Bitr rektor

Tfn 0140-687 67

Lisa Lindvall

Handläggare
Tfn: 0140-684 42

Bodil Johansson
Skolsköterska
Tfn 0140-68 429, 070-397 81 88

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2021-08-04

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR