Tranås kommun

Junkaremålsskolan

Junkaremålsskolan är en F-9 skola med fyra fritidshemsavdelningar och en kommungemensam grundsärskola. Här studerar och arbetar närmare 800 elever och cirka 120 personal. I perspektivet förskoleklass till årskurs 6 finns det två till tre paralleller, medan det i de senare åren är fem paralleller.

Junkaremålsskolans läge är både centralt och naturnära. Vi har gångavstånd till simhallen och Bredstorps idrottsplats, med ishall, bandybana, tennishall, fotbollsplaner och friidrottsbanor. Skolgården gränsar till ett fantastiskt strövområde med skogen i öster och Svartån i väster, viket inbjuder till exkursioner, utflykter och möjliggör profilering inom idrott och hälsa.

Fritidshem

Fritidshemmet har omkring 180 elever och finns i samma lokaler som förskoleklasserna. För mer information om Fritidshemmet se länk under rutan Relaterade sidor

Grundsärskola

På skolan finns två inriktningar av grundsärskolan, för elever i åk 1-9 finns inriktningen ämnesområden (fd träningsskolan) och för elever i åk 7-9 finns inriktningen ämnen.

Elevinflytande

Att arbeta med elevdemokrati och elevinflytande är viktiga uppdrag. Skolan har t ex elevråd regelbundet där eleverna lyfter viktiga frågor. Frågor bereds ute i klassråden och tas sedan upp till diskussion och beslut fattas i demokratisk ordning.

Föräldrasamverkan

För att öka samverkan mellan våra elevers vårdnadshavare och skolan har vi BU-råd som består av föräldrarepresentanter från varje årskurs, skol- och fritidsrepresentanter samt rektor, biträdande rektor och kommunpolitiker. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar finns att läsa på SchoolSoft

Arbete mot kränkande behandling

Skolan arbetar aktivt mot kränkande behandling. I Likabehandlingsplanen beskrivs hur vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. På skolan finns aktiva Trygghetsteam som arbetar nära eleverna. Likabehandlingsplanen, se länk i rutan Dokument.

Att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet

Elev som är ledig från skolan går miste om värdefull undervisning, ledigheten måste därför övervägas noga. Mycket av arbetet i skolan sker i form av diskussioner och samtal i gruppen. Den delen av undervisningen går eleven helt miste om vid ledighet. Eleven måste noga informera sig om vilka arbets- och hemuppgifter som ska tas igen efter ledigheten. Vårdnadshavare bör medverka till att dessa uppgifter utförs. Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3, 6 och 9. Mentor kan bevilja ledighet max 10 dagar per läsår. Rektor kan om synnerliga skäl föreligger bevilja längre ledighet. Ledighetsansökan finns på SchoolSoft

Frånvaroanmälan

Frånvarorapportering ska göras via SchoolSoft av vårdnadshavare senast kl 07:50 den dag det gäller.Kontakt


Junkaremålsskolan

Sofia Dahlbergs gata 1 573 37 Tranås

Tfn 0140-684 42

Susanne Lantz
Rektor för åk F-6, fritidshem och grundsärskola inriktning ämnesområden fd träningsskolan
Tfn: 0140-684 17

Cathrine Hoff
Rektor för åk 7-9, grundsärskola inriktning ämnen och autismgrupp
Tfn: 0140-684 41

Håkan Vernholt

Bitr rektor för F-6
Tfn: 0140-687 80

Malin Lindberg
Bitr rektor för åk 7-9, grundsärskola inrikning ämnen och autismgrupp
Tfn: 0140-681 53

Lisa Lindvall
Handläggare administration
Tfn: 0140-684 42, 072-085 89 16

Ida Segersson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn. 0140-684 44, 076-721 89 95

Belinda Kvist
Skolsköterska åk 5-9
Tfn. 0140-684 47, 073- 866 69 67

Annika Nyström
Skolsköterska F-åk 4
Tfn: 0140- 686 07

Åsa Lundquist
Skolkurator åk 5-9
Tfn. 0140-684 46, 076-723 30 44

Annalena Träff
Skolkurator F-åk 4
Tfn. 0140- 684 59, 072-146 78 06

Senast ändrad:  2021-06-16

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR