Tranås kommun

Norrskolan

Norrskolan är en tvåparallellig F-5 skola med ca 280 elever. Av dessa har ca 150 elever fritidshemsplats. Eleverna delas i mindre grupper inom både skola och fritishem.

Skolan byggdes år 1991 och byggdes till år 2000. Under 2015 och 2016 utökades lokalerna med två paviljonger. På skolan finns ett aktivt elevråd. Samverkan med föräldrar sker formellt genom skolans BU-råd. BU-rådet leds av rektor och i detta ingår förutom föräldrar även representanter för elever, personal och politiker.

Vi som arbetar i skolan och på fritidshemmet har, tillsammans med föräldrar, ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling.

När eleverna är 6 år börjar de i förskoleklass på Norrskolan. Förskoleklassen ingår numera i den obligatoriska grundskolan. På Norrskolan går eleverna tom åk 5.

Elevinflytande

Att arbeta med elevdemokrati är en viktig uppgift. Skolans elevråd har regelbundna möten där de lyfter viktiga elevfrågor. Frågor bereds ute i klassråden och tas sedan upp till diskussion och beslut fattas i demokratisk ordning.

Föräldrasamverkan

För att öka samverkan mellan elevernas vårdnadshavare och skolan har vi ett BU-råd som består av föräldrarepresentanter från varje årskurs, skol- och fritidsrepresentanter samt rektor och kommunpolitiker. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar finns att läsa på SchoolSoft.
Schoolsoft ät skolans digitala lärplattform där vi lägger all information och mycket av kontakten mellan skola och hem sker här.

Arbete mot kränkande behandling

Skolan arbetar aktivt med trygghet och studiero. Detta arbete beskrivs i vår plan mot kränkande behandling. På skolan finns aktiva team som arbetar nära eleverna.

Att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet

Elev som är ledig från skolan går miste om värdefull undervisning, ledigheten måste därför övervägas noga. Mycket av arbetet i skolan sker i form av diskussioner och samtal i gruppen. Den delen av undervisningen går eleven helt miste om vid ledighet. Eleven måste noga informera sig om vilka arbets- och hemuppgifter som ska tas igen efter ledigheten. Vårdnadshavare bör medverka till att dessa uppgifter utförs. Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3, 6 och 9. Mentor kan bevilja ledighet max 10 dagar per läsår. Rektor kan om synnerliga skäl föreligger bevilja längre ledighet. Ledighetsansökan finns på SchoolSoft.

Frånvaroanmälan

Frånvarorapportering ska göras via SchoolSoft av vårdnadshavare senast kl 07:50 den dag det gäller. Personal från skolan ringer hem på morgonen om inte eleven är frånvarorapporterad på Schoolsoft.


Kontakt

Norrskolan

Stenhuggaregatan
573 34 Tranås

Telefon Paviljongen åk 4-5:
0140-688 64

Telefon Fritidshemmet:
0140-686 03, 686 04

Linda Davidsson
Rektor
Tfn. 0140-686 00

Mia Gustavsson,
Bitr rektor
tfn 0140-686 09

Annika Nyström
Skolsköterska
Tfn 0140-686 07 

Annalena Träff
Skolkurator
Tfn 0140-684 59, 072-146 78 06

Lisa Lindvall
Handläggare, administration
tfn 0140-684 42


Relaterade sidor

Senast ändrad:  2020-12-09

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR