Tranås kommun

Välkommen till skolan i samhället Sommen

Sommens skola ligger cirka 15 kilometer norr om Tranås. Vi har nära till sjön Sommen och till skogen.

Skolan är för elever från förskoleklass till år 6. Här går cirka 110 elever. I anslutning till skolan finns en förskola med plats för cirka 50 barn i åldrarna 1-5 år.

Trivsel och trygghet

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. Eleverna ska vara aktiva och under professionell ledning få lära sig lära.

Vi strävar efter att arbeta så att alla elever trivs och känner trygghet och självtillit. Vi tar avstånd för alla former av kränkande behandling. Vi arbetar utifrån vår likabehandlingsplan och vi har ett väl fungerande kamratstödjararbete.

Utevistelse och fruktstund

Vi försöker uppmuntra eleverna till hälsosamma matvanor och lära dem hur viktigt det är att röra på sig. Exempel på vad vi gör är utevistelse en förmiddag i veckan, fruktstund varje dag.

Alla barn masseras eller masserar varandra. Vår målsättning är att alla barn ska ha möjlighet till beröringslekar och massage från förskolan till år 6. Vårt mål är också daglig rörelse, där motorikbanan ingår som ett moment.

Elevinflytande

Att arbeta med elevdemokrati är en viktig uppgift. Skolans elevråd har regelbundna möten där de lyfter viktiga elevfrågor. Frågor bereds ute i klassråden och tas sedan upp till diskussion och beslut fattas i demokratisk ordning.

Föräldrasamverkan

För att öka samverkan mellan våra elevers vårdnadshavare och skolan har vi ett BU-råd som består av föräldrarepresentanter från varje årskurs, skol- och fritidsrepresentanter samt rektor, biträdande rektor och kommunpolitiker. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar finns att läsa på SchoolSoft.Skolan har även en engagerad föräldraförening

Arbete mot kränkande behandling

Skolan arbetar aktivt mot mobbing, dels med likabehandlingsplanen som bas dels med enkäter och förebyggande arbete. På skolan finns aktiva team som arbetar nära eleverna.

Att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet

Elev som är ledig från skolan går miste om värdefull undervisning, ledigheten måste därför övervägas noga. Mycket av arbetet i skolan sker i form av diskussioner och samtal i gruppen. Den delen av undervisningen går eleven helt miste om vid ledighet. Eleven måste noga informera sig om vilka arbets- och hemuppgifter som ska tas igen efter ledigheten. Vårdnadshavare bör medverka till att dessa uppgifter utförs. Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3, 6 och 9. Mentor kan bevilja ledighet max 10 dagar per läsår. Rektor kan om synnerliga skäl föreligger bevilja längre ledighet. Ledighetsansökan finns på SchoolSoft

Frånvaroanmälan

Frånvarorapportering ska göras via SchoolSoft av vårdnadshavare senast kl 07:50 den dag det gäller.


Kontakt

Sommens skola

Folkskolegatan 2
573 64 Tranås

Tfn personalrum: 0140-302 77


Niklas Bratt
Rektor
Tfn 0140-687 71

Elisabeth Friberg
Bitr rektor

Tfn: 0140-68 765

Lisa Lindvall
Handläggare
Tfn 0140-684 42

Helene Primeus
Skolsköterska
Tfn 0140-68 507

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2021-08-02

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR