Tranås kommun

De förvaltar Tranås Skolvision

[2018-02-06]

Det kanske inte är alla som känner till att Tranås kommun har arbetat fram en Skolvision och att denna revideras med jämna mellanrum. Senast Tranås kommuns Skolvision reviderades var 2017. Här kan du ta del av Peter Tuvbergers, BUs förvaltningschef, och Malin Lindbergs, utvecklingsledare inom BU, syn på Skolvision.

Malin Lindberg och Peter Tuvberger

Malin Lindberg och Peter Tuvberger

År 2025 när Tranås kommun har 20 000 invånare kommer allt fler barn och elever finnas i kommunens pedagogiska verksamhet. Den centrala kärnan i kommunens Skolvision är att alla ska med. Det innebär att barn och elever trivs och känner trygghet och glädje i skolan så att de når kunskapskraven.

– Om man ska kunna lära sig nya saker måste eleverna befinna sig i en trygg miljö. Utan trygghet blir lärprocessen blockerad, säger Barn- och ungdomschefsförvaltaren Peter Tuvberger.

Skolvision med kvalité

I kommunens Skolvision läggs tyngd på att lärarna skapar möjlighet för elevers lärande och utveckling och för att kunna göra det behöver pedagogiska ledare, förskolelärare, lärare och pedagoger känna att Tranås kommun är en attraktiv arbetsgivare. Peter lyfter vikten av att de som jobbar inom skolan ska känna att Tranås en attraktiv kommun att arbeta i.

– Vi arbetar för en likvärdig skola med samma höga kvalitet oavsett vilken enhet barnen och eleverna befinner sig i. Självklart ser det inte likadant ut, men kvaliteten ska vara densamma, förklarar Peter.

För att nå Skolvisionen har det inom kommunen satt upp punkter hur man inom skolväsendet i Tranås ska arbeta för att uppnå det som står i Skolvisionen. Mycket handlar om att förvalta den höga kvalitet Tranås skolkommun erbjuder, men även en chans till förnyelse och förbättring. Här kommer Malin Lindberg, utvecklingsledare inom Barn- och utbildningsförvaltningen in i bilden. Genom att planera upp inspirerande studiedagar, driva kärriärläraruppdragen och mycket mer ser Lindberg till att professionen får möjlighet att utveckla sin pedagogiska verksamhet och undervisning.

– Vi arbetar för ett inkluderande förhållningssätt, vilket är oerhört viktigt. Därtill har vi några fokuspunkter för utveckling som ligger på olika pedagogiska lyft, aktuella lyft som genomförs just nu på våra skolor är läslyftet, specialpedagogiska lyftet och det digitala lyftet. Tidigare har även mattelyftet genomförts. Dessa lyft ökar det kollegiala lärandet och skapar förutsättningar för kvalitéhöjning i undervisningen, berättar Malin Lindberg.

Digitaliserad undervisning

Inom det närmsta kommer mycket att ske på digitaliseringsfronten. Tanken är att högstadiet och gymnasiet ska utgå från ett en-till-en-system vilket innebär att alla elever har varsin dator att tillgå.

– Det är viktigt att digitaliseringen får genomslag i undervisningen och att lärare och pedagoger ser möjligheterna med de digitala verktygen, säger Peter Tuvberger.

En del i digitaliseringslyftet har varit invigningen av Framtidens klassrum under våren 2017. Här finns möjlighet för lärare och pedagoger att köpa in ny teknisk utrustning för att testa och se om detta är något som skulle kunna fungera i undervisningen. Här har bland annat förskolelärare låtit förskolebarn testa bee-boots för att väcka intresset för programmering.

– Vi har även karriärlärare som arbetar aktivt med att utvärdera och lära ut ny teknik som kan användas i klassrummet när eleverna exempelvis ska lära sig att programmera, säger Malin.

De projekt som pågår inom karriärläraruppdragen i kommunen är en del i det kollegiala arbetet som lyfts i Skolvisionen. De uppdrag som karriärlärarna arbetar med ska nå ut till kommunens elever och då är samarbetet av stor vikt, menar Peter Tuvberger och Malin Lindberg. Där understryker Peter och Malin att de hyser stor respekt för den profession som finns i kommunen och är stolta över Tranås kommuns förskolor och skolor som genom kunniga skolledare och pedagoger skapar en skola för alla.

Det som Peter och Malin tycker är viktigt är att skolan fortsätter att utvecklas. Veckorna i november och december blir fulltecknade i kalendern, för då är de ute på verksamhetsbesök, vilket brukar vara intressant och givande.
– Här får vi tillfälle att diskutera saker som fungerar väl och områden som man vill utveckla inom verksamheten, berättar Peter Tuvberger.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR