Tranås kommun

När behövs bygglov? Och när krävs anmälan?

När behövs bygglov?

- Nybyggnad och tillbyggnad kräver oftast bygglov

- yttre ändringar av en byggnad (byta färg eller ändra fasad- eller takmaterial). För en- och tvåbostadshus finns undantag

- bygga en mur eller plank

- sätta upp en skylt

- ändra användningssätt i en byggnad (t ex inreda ett garage till bostad)

- måla om eller ändra fasad på andra byggnader än en- och tvåbostadshus

- ny användning av byggnad (till exempel inreda ytterligare bostad eller lokal för handel, eller väsentligt ändra användningen från exempelvis bostad till kontor)

- uppföra, ändra eller flytta vissa anläggningar:

 • murar och plank
 • upplag och materialgårdar
 • fasta cisterner eller motsvarande
 • idrottsplatser, småbåtshamnar...
 • radio, telemaster samt torn.

När krävs en Anmälan?

Trots att en byggnadsåtgärd inte kräver bygglov kan en anmälan behöva göras till kommunen.

Det här kräver anmälan:

 • Uppförande/tillbyggnad/ändring av ett komplementbostadshus eller en
  komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter, så kallat attefallshus
 • bygga en tillbyggnad mindre än 15 kvm bruttoarea
 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk

 

Att bygga utan tillstånd kan bli dyrt

Ring oss på bygg- och miljöförvaltningen eller maila om du är osäker på om ditt bygge behöver tillstånd från kommunen. Bygg- och miljönämnden har rätt att ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) om du bygger utan att få bygglov eller startbesked.

Startbesked är ett beslut där bygg- och miljönämnden ger tillåtelse att börja bygga.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Storgatan 52
573 82 Tranås

Tfn: 0140-681 51 (exp)
Fax: 0140-176 50

Annelie Lunde Kindstrand
Byggnadsinspektör
Tfn: 0140-681 61

Chenar Khadi
Byggnadsinspektör
Tfn: 0140-681 42

Senast ändrad:  2020-11-26

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR