Tranås kommun

Ansöka om stöd enligt LSS och SoL

Som individ med funktionshinder boende i Tranås kan du ansöka om följande hjälpinsatser, enligt LSS-lagen. Tveka inte att kontakta våra handläggare för mer information eller om du har frågor. Ansökningsblankett samt mer info om hur ansökan går till finner du i dokumentrutan.

Insatser enligt LSS

 • Personlig assistans - Om du har stora funktionshinder.
 • Ledsagarservice - En personlig service som anpassas efter dina behov.
 • Kontaktperson - En medmänniska som fungerar som en vän för att minska social isolering.
 • Avlösarservice i hemmet - Regelbunden insats eller situationsanpassad.
 • Korttidsvistelse utanför hemmet - Ger dig miljöombyte samt avlastning för den anhörige.
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år - Exempelvis förlängd vistelse på fritidshem.
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och unga - För barn och unga som inte kan bo hemma hos sina föräldrar.
 • Bostad med särskild service för vuxna - En gruppbostad eller individuell boendelösning.
 • Daglig verksamhet - För dig i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar dig.

Insatser enligt SoL

 • Boendestöd - en insats till dig som är över 18 år och som behöver stöd i ditt hem.
 • Hemtjänst - ansökan görs hos biståndshandläggare.

Vem kan få stöd genom LSS?

LSS, eller Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, omfattar följande personkretsar:

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och har omfattande behov av stöd eller service.

Kontakt

Handläggare på Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning

Tfn (reception): 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 08:30-09:30

Senast ändrad:  2020-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR