Tranås kommun

Bostadslöshet

Akut nattlogi

Om bostadslöshet uppstått till följd av en situation som den enskilde inte har kunnat råda över finns möjlighet att bevilja ”tak över huvudet” under en mycket begränsad tid (max sju dygn) för att den enskilde ska ges skälig tid att på egen hand finna ett annat boende. En sådan situation som lett till bostadslöshet ska ha uppstått hastigt eller utan förvarning.

Behov av akut nattlogi ska betraktas som en nödsituation. Bedömning om nöd får göras dag för dag och den enskilde ska kunna redogöra för hur denne har försökt lösa sin situation.

Vilken sorts logi som beviljas får avgöras individuellt. I Tranås kommun finns följande lösningar på akutboende:

 • Tält
 • Vandrarhem
 • Camping
 • Hotell

Vid eventuellt beviljande av akut nattlogi är huvudprincipen att den enskilde själv, mot ekonomisk ersättning, ansvarar för att ordna dessa typer av boende. Ansökan om akut nattlogi görs därmed hos Stöd- och försörjningsenheten.

Hjälp med bostad - särskilda skäl krävs

Socialtjänsten har inte ansvar för att tillhandahålla bostäder till bostadslösa i allmänhet. Däremot kan socialtjänsten ge information om hur man kan söka bostad. Utifrån enskilda personers behov kan socialtjänsten även ge praktiskt stöd.

Rätt till bistånd i form av bostad som uppfyller kraven på skälig levnadsnivå har i rättspraxis rört situationer när en person eller familj är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad.

Att det generellt sett är svårare att få ett hyreskontrakt om man har skulder eller betalningsanmärkningar är exempelvis inte i sig ett skäl till att bevilja bistånd. Att det är brist på bostäder på den öppna bostadsmarknaden är inte heller i sig skäl nog för bistånd till bostad från socialtjänsten

Du måste vara helt bostadslös

Vi beviljar bistånd till boendeinsats i särskilda fall och för att vi ska kunna göra det måste du:

 • Tillhöra en socialt utsatt grupp
 • Ha speciella svårigheter att själv skaffa bostad
 • Vara helt bostadslös.
 • Ha gjort allt du kan för att själv hitta en bostad, till exempel som inneboende eller ett andrahandskontrakt.
 • Ha ställt dig i bostadskö. Det räcker till exempel inte att det är brist på bostäder på bostadsmarknaden eller att du har för få köpoäng hos bostadsförmedlingen.

Det här måste du göra innan du ansöker om bistånd

När du ansöker om bistånd till boende måste du kunna redovisa vad du har gjort på egen hand för att hitta en bostad.

Vi förväntar oss att du:

 • Har anmält dig till bostadskö hos privata och kommunala hyresvärdar. Det gäller både i Tranås kommun och andra kommuner i Sverige.
 • Aktivt söker efter en bostad under en längre tid genom att ringa eller mejla. Du måste aktivt söka hos alla hyresvärdar i Tranås kommun och andra kommuner i landet. Du måste också ha sökt bostad i form av första- eller andrahandskontrakt via internet, till exempel på webbplatsen Blocket eller andra annonssidor, samt inneboende eller kollektivboende.
 • Har undersökt möjligheterna till en privat borgensman som kan garantera att hyran betalas såsom för egen skuld. Borgensmannen kan till exempel vara någon i din familj eller släkt, en vän eller arbetsgivare.
 • Du har en överblick över din ekonomiska situation och har börjat betala av eventuella skulder. Du ska prioritera hyresskulder om du har det. Det är också viktigt att du kontaktar Kronofogden och Upplysningscentralen för att få utdrag som visar din aktuella skuldsituation.

Tänk på:

Vid några livssituationer du har ett eget ansvar för att planera och förbereda din bostadssituation. Det gäller till exempel om du väntar barn, vid inflyttning till kommunen och vid separation eller skilsmässa. Dessa situationer berättigar inte till en bostad genom socialtjänsten.

Hur går utredningen till?

Vi lyder under socialtjänstlagen och måste därför enligt lag utreda om du har rätt till bistånd eller inte. När vi gör utredningen får du en personlig socialsekreterare som går igenom din ansökan om bistånd. När vi gör utredningen kan vi behöva ta hjälp av andra socialsekreterare som till exempel utreder din ekonomi eller dina barn- och familjeförhållanden.

Socialsekreteraren kan till exempel fråga dig om:

 • vad har du gjort själv för att lösa dina problem med boende
 • hur ser din ekonomi ut, om du har några skulder och vad har du gjort för att bli av med dem
 • var du har bott tidigare och hur det har fungerat
 • vad som behövs för att ditt boende ska fungera så bra som möjligt i framtiden
 • om det finns hinder eller svårigheter som påverkar din situation.

När får jag ett svar?

Socialtjänstlagen säger att en utredning ska ske skyndsamt. Men det är viktigt att tänka på att utredningen kan ta en till flera månader. Så fort vi har fattat ett beslut meddelar vi dig skriftligen. Du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Du måste fortsätta söka bostad

När du har en boendeinsats genom socialförvaltningen måste du fortsätta att söka efter en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. För att få ha socialförvaltningens boendeinsats kvar ska du följa den genomförandeplan som du har skrivit tillsammans med din socialsekreterare.

Vi omprövar beslutet regelbundet

Behovet av bistånd till bostad kan förändras över tid. Därför omprövar vi beviljade beslut regelbundet. Biståndet är alltid tidsbegränsat och innebär att det inte är en permanent lösning.

Hur hittar jag lediga bostäder?

På vår sida om hyresvärdar och fastighetsägare i Tranås kommun har vi samlat information om vart du kan vända dig för att söka bostad. En annan användbar websida är www.blocket.se/bostad. Här kan du hitta flera boendelösningar, såsom hyra rum och andrahandskontrakt.

Kontakt

Akut nattlogi

Stöd- och försörjningsenheten

Tfn: 0140-686 80

Vxl: 0140-681 00 (utanför telefontid)


Stöd vid längre bostadslöshet

Individ- och Familjeomsorgen

Tfn: 0140-681 00


Senast ändrad:  2021-01-31

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR