Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd

Den som vistas i kommunen och inte kan försörja sig kan ha rätt till försörjningsstöd. Biståndet är behovsprövat.

Innan du beviljas försörjningsstöd måste alla andra möjligheter till försörjning ha undersökts. Har du tillgångar (pengar på banken, aktier etc) eller kapitalvaror som går att sälja måste dessa pengar användas först innan du har rätt till bistånd. Är du arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande och du är skyldig att ta arbeten du eventuellt erbjuds.

Inkomster räknas av

Har du någon form av inkomst dras motsvarande summa av från ditt ekonomiska bistånd. Det kan vara lön, sjukpenning, föräldrapenning, pension, sjukersättning, A-kassa etc.

Pengarna ska räcka till: livsmedel och övriga hushållsavgifter, hälsa och hygien, kläder, skor, normala kostnader för lek och fritid, telefonavgifter, tidningar.

Du kan dessutom få ekonomiskt bistånd till hyra, hemförsäkring, elkostnader, sjukvård m m. Diskutera med din handläggare på socialtjänsten.

Försörjningsstöd kan efter ansökan beviljas enskilda eller familjer vars månadsinkomst understiger den kommunala bruttonormen. Läs mer i dokumentet Ekonomiskt bistånd-Riksnorm.

Ansökan

Försörjningsstöd söker du hos stöd- och försörjningsenheten i Tranås. Ring oss och boka tid för ett besök. Vi har telefontid måndag, onsdag och fredag kl 08:30-09:30. Nybesök bokas hos vår mottagningsfunktion 0140-686 80. Övriga besök bokas hos tilldelad socialsekreterare via vår reception.

Förbered ditt besök

Inför ditt besök hos oss vill vi att du fyller i en särskild blankett som du tar med vid besöket. Blanketten skickas hem till dig efter det att du bokat tid. Uppgifter ska lämnas om samtliga inkomster de tre senaste månaderna.

Dessutom vill vi att du har med dig:

  • aktuella hyresavier (både inbetalningsdel och specificerad del)
  • kopia av hyreskontrakt
  • kopia av arbetsförmedlingens planering om du är arbetslös
  • kopia av läkarintyg om du är sjukskriven
  • kopia av slutskattesedel
  • kopia av deklaration
  • eventuella räkningar och kvitton på aktuella utgifter

Vid besöket ska du också ha med dig legitimation.

Utredning

Då försörjningsstödet är behovsprövat måste vi på socialtjänsten utreda dina behov av bistånd. Du måste kunna styrka dina inkomster och de utgifter som inte täcks av grundbeloppet. När vi fått din ansökan gör vi en kontroll hos försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Vi kontrollerar även bilregistret om du har bil.

Sträng sekretess

Så länge du får ekonomiskt bistånd gör vi anteckningar i din personakt. Dessa anteckningar har du rätt att läsa. Dessutom förs uppgifter in i stöd- och försörjningsenhetens dataregister. Detta register får endast användas av personal inom stöd- och försörjningsenheten, samt för statistikuppgifter. Att du får ekonomiskt bistånd och är registrerad hos stöd- och försörjningsenheten är sekretessbelagt. All personal inom stöd- och försörjningsenheten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter.

Pengarna utbetalas via bankkonto

Beviljas din ansökan om försörjningsstöd betalas inte pengarna ut direkt vid besöket. De skickas via bankkonto och det tar som regel en vardag. Är ditt behov mer akut löser vi detta i samförstånd med dig.

Hur överklagar jag ett beslut?

En ansökan om ekonomiskt bistånd kan leda till att du får avslag på en ansökan, eller delavslag. Är du missnöjd över vårt beslut kan det överklagas. Hur du överklagar framgår av det beslut du kommer att få.

Måste jag betala tillbaka?

Socialnämnden har rätt att återkräva försörjningsstöd under vissa förutsättningar. Det gäller bland annat om försörjningsstödet utgjort ett förskott på en förmån eller ersättning. Försörjningsstöd får återkrävas av socialnämnden om det har givits under villkor av återbetalning. Återkrav gäller dessutom bland annat om oriktiga uppgifter lämnats vid beviljandet. Information om övriga regler runt återkrav ges av din socialsekreterare.

Kontakt

Stöd- och försörjningsenheten

Ydrevägen 15, 573 82 Tranås

(samma lokal som Arbetscentrum)

Önskar du boka ett möte, ring oss under telefontiden eller maila till din handläggare.


Telefontid till handläggarna:

Måndag, onsdag, fredag kl. 08:30-09:30.

 

Receptionen, 0140-686 80:

Måndag, onsdag, fredag kl. 10:00-12:00

 

Väntrummet är öppet:

måndag-fredag kl. 8:30 - 12:00 & 13:00 - 15:00


Receptionen är bemannad:

Måndag, onsdag, fredag kl. 10-12.


Mottagning för nybesök: 

Onsdag kl. 10:45-11:45


Mottagning för enklare ärenden

om du redan har en handläggare:

Måndag och fredag kl. 10:45-11:45.

Brevlådan töms dagligen.

Relaterade sidor

Socialstyrelsens hemsida hittar du mer information om ekonomiskt bistånd.
Du kan även göra en förenklad provberäkning för att se om du är berättigad till stöd.

Senast ändrad:  2021-08-25

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR