Tranås kommun

Tranås kommuns policykrav för att skapa trygga föreningsmiljöer

För att vara en bidragsberättigad förening eller på annat sätt få stöd av Tranås kommun ska föreningen sätta samman ett dokument där föreningen beskriver hur verksamheten bland annat lever upp till barnkonventionen och diskrimineringslagstiftningen.

Dokumentet ska behandla följande:

Barnens bästa.
• Beskriv hur förening arbetar för hur barnens bästa beaktas i beslut som rör barnen. (Barnkonventionen artikel 3)

Demokrati och delaktighet.
• Beskriv hur barnen får möjlighet att uttrycka sin mening angående föreningens verksamhet och beslut som berör barnen. Det ska också framgå hur barnen informeras om sina rättigheter. (Barnkonventionen artikel 12)

Alla får vara med.
• Beskriv hur föreningen arbetar för att motverka diskriminering. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. (Barnkonventionen artikel 2, barnkonventionen artikel 31, diskrimineringslagen 2008:567)

Trygga barn.
• Beskriv hur föreningen arbetar för att säkerställa en för alla medlemmar trygg och säker miljö fri från mobbning, övergrepp och bestraffningar. Föreningen ska också visa vilka rutiner som finns och till vem barnen kan vända sig till om problem uppstår. Beskriv också hur föreningen agerar när någon ungdom slutar i föreningen.

Drogfri miljö.
• Beskriv hur föreningen förhåller sig till en tobaksfri, drogfri, alkoholfri och dopningspreparatfrimiljö.

Kunskap.
• Redogör för hur detta dokument blir känd i hela föreningen hos till exempel ledare, aktiva, funktionärer och föräldrar samt hur innehållet ständigt är aktuellt.

Konsekvens.
• Redogör för hur föreningen agerar om någon ledare eller medlem bryter mot föreningens policy.

Föreningen ska varje år i verksamhetsberättelsen redovisa arbetet med aktuellt dokument. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att varje år besöka ett antal föreningar för att följa upp innehållet i dokumentet samt föreningens arbete med aktuella frågor.

Kontakt

Kultur & Fritid

Cathrin Elovsson
Föreningsutvecklare
Tfn: 0140-686 97

Senast ändrad:  2021-03-12

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR