Tranås kommun

Digital anslagstavla

Detta är den digitala versionen av Tranås kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset. Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2021-09-13

Paragrafer 

§§121-143

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

Inget värde angivet

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag
 • Arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 

2021-09-08

Paragrafer 

232-242

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2021-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Plan 3, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

S

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ

Socialnämndens arbestutskott

Sammanträdesdatum 

2021-09-08

Paragrafer 

243-251

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2021-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Plan 3, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2021-09-07

Paragrafer 

185-209

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2021-09-07

Paragrafer 

29-39

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ-


Sammanträdesdatum 

2021-09-07

Paragrafer 

22-32

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)-

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Kungörelse

Ingen värde angivet

Granskningshandling

Inbjudan till granskning.
Bygg- och miljönämnden beslutade 2021-08-23 § 126 om granskning gällande:
Detaljplan för del av Tranåskvarn 1:1, parkering Tranås Energi.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för Tranås Energi att avvärja oönskad parkering och för att möjliggöra uppförande av carport. För att begränsa påverkan på parkmiljön regleras så att carport som mest får byggas. Planområdet är 900 kvadratmeter och planförslaget möjliggöra att carport för parkeringsändamål kan uppföras på som mest 200 kvadratmeter. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen från 2011 och ny översiktsplan som bearbetas inför utställning. Detaljplanen handläggs med standard förfarande enligt PBL 2010:900.

Planförslaget bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskring inte tas fram. Planområdet ligger inom strandskyddet. Förslaget innebär att strandskyddet upphävs, vilket bedöms som möjligt då platsen redan är ianspråktagen för parkering. Kommunen äger marken in0m planområdet. Planområdet omfattar del av fastigheten Tranåskvarn 1:1. Planområdet är lokaliserat norr om Ydrevägen, öster om Norra Storgatan och väster om Svartån. Planområdet gränsar i norr till bostadsbebyggelse på kvarteret Sågen. Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 2021-05-17 till 2021-06-17.

Bygg- och miljönämnden beslutade den 2020-02-10 att ge tillväxtavdelningen i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplanen. Den 22 mars 2021 beslutade nämnden att godkänna förslaget för samråd. Efter samrådet har synpunkter inkommit från Teknik- och griftegårdnämnden, länsstyrelsen, och Lantmäteriet. Inkomna yttranden kommenteras i samrådsredogörelsen och ändringar har gjorts i planhandingarna efter inkomna synpunkter.

Granskningstiden gäller från 2021-09-13 till 2021-10-13

Handlingarna finns också på kommunens hemsida www.tranas.se/detaljplan

Information och upplysningar om planhandlingarna lämnas av planarkitekt Carl Carlin tel 0140 – 681 48 e-post: carl.carlin@tranas.se

Senast den 13 oktober 2021 kan du framföra dina synpunkter på detaljplanen till Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås eller via e-post till:tillvaxt@tranas.se

 • Kungörelse

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2021-09-01

Paragrafer 

§§ 70-89

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2021-08-30

Paragrafer 

106-136

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2021-08-30

Paragrafer 

§§ 110-134

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, stadshuset, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Länk till protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2021-08-23

Paragrafer 

1-11

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen närarkiv

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2021-08-30

Paragrafer 

§§ 110-127

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Eriksbergs museum, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Länk till protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25

Paragrafer 

100-102, 104-112

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2021-09-21

 

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Tranås

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2021-08-24

Paragrafer 

150-173

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2021-08-23

Paragrafer 

§ 110-131

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöförvaltningen, Stadshuset, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Länk till protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 30 augusti 2021

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 30 augusti 2021 kl 18.30 i Tranås Stadshus.

Ärenden som ska behandlas

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2021-06-15

Paragrafer 

§§ 122-149

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Kungörelse

Ingen värde angivet

Fordon flyttade av Tranås kommun enligt Lag(1982:129 och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Datum: <datum>

Datum för inträffande

Plats för inträffande

Fordonets reg.nummer

20210618

Kanalgatn/Forsgatan P-plats

RAA 468

20210618


Västra vägen P-plats

EMZ 149

<datum>

<datum>

123 ABC

<datum>

<datum>

123 ABC

 

Fordon som flyttas ställs upp på kommunens särskilda uppställningsplats.

Fordon som hämtas ut behöver ej lämnas ut förrän kostnaderna för flyttning och förvaring ersatts under förutsättning av fordonet inte fråntagits ägaren genom brott (stulet).

Fordon som inte hämtas av ägaren inom tre(3) månader från anträffandedatum tillfaller kommun.

Fordon som anses som fordonsvrak skrotas omgående.

 

 • Kungörelse

Föreskrift om eldningsförbud

Tranås kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska gälla i hela Tranås kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och övriga kommuner i Jönköpings län. Föreskriften omfattar följande:

 • 1 Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.), användning av pyroteknik (bl.a. fyrverkerier) och s.k. svävande ljuslyktor.

Förbudet omfattar inte grillning eller matlagning vid fasta grillplatser utformade så att risk för spridning är låg. Fast plats avser en plats som är byggd speciellt för grillning. Den är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt har en bred markyta med grus eller motsvarande obrännbart material runt omkring.

 • 2 Förbudet gäller från och med torsdag den 17e juni 2021 klockan 12.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.
 • 3 Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna föreskrift.

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Bakgrund och motiv

Föreskriften för eldningsförbud baseras på bedömning av brandrisken som görs för hela Jönköpings län och Ydre kommun av räddningstjänsterna tillsammans med Länsstyrelsen. Analys görs i huvudsak utifrån prognosunderlag som tillhandahålls av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Det översta marklagret med vegetation är torrt och prognoser från SMHI anger fortsatt varmt och torrt väder i kombination med vind, vilket innebär mycket stor brandrisk.

Övrigt

Med mark avses i denna föreskrift mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen. Med skog avses sammanhållen trädväxt oavsett tätort eller landsbygd. Med sammanhållen bebyggelse avses bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning samt erforderlig bevakning i skog behöver tillgodoses enligt branschrekommendationer från Skogsforsk vid dessa typer av arbete. Särskild försiktighet behöver också iakttas vid s.k. släntklippning samt vägarbeten.

Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark.

Skogsbrandbevakning med flyg sker kontinuerligt på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Mer information om eldningsförbud finns på:

- Tranås kommuns hemsida, www.tranas.se

- Hemsida för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, www.msb.se

- Hemsida för SMHI, www.smhi.se

- Länsstyrelsen i Jönköpings län hemsida, www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Information lämnas också på SOS Alarms telefonsvarare, 036-16 85 22.

Henrik Nilsson, Räddningschef Tranås har beslutat i detta ärende. Beslutet är taget på delegation.

Tranås 2021-06-17

Henrik Nilsson

Räddningschef Tranås

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2021-06-08

Paragrafer 

19-21

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 7 juni 2021

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 7 juni kl. 18.30 i Tranås Stadshus.

Äreden som ska behandlas

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2021-04-28

Paragrafer 

§§ 38-47

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Kungörelse

Ingen värde angivet

Underrättelse - Granskning
Detaljplan för Skytteln 19, Sommenforum i Tranås stad

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från industri till utbildning, kontor, centrumverksamhet och bostäder. Det innebär en legalisering av pågående verksamhet med möjlighet till utökning i form av, restauranger, butiker, samlingslokaler m.m. Befintliga byggnader ska ej medges för boende eller annan övernattning men ett nytt avgränsat område vid Svartån möjliggör bostäder i form av ett flerbostadshus med krav på centrumverksamhet i bottenplan.

Fastigheten Skytteln 19 är belägen i Tranås nordöstra del söder om Svartån och avgränsas av Fabriksgatan i väster och Ydrevägen i söder. Planområdets areal uppgår till knappt 2 hektar.

Förslaget stämmer överens med aktuell översiktsplan.

Granskningstiden gäller från 2021-05-06 till 2021-06-02

Planhandlingar skickas till myndigheter och sakägarna och finns under tiden tillgängliga
för granskning och information i Stadshuset måndag - fredag kl. 08 -16 och
hos Tranås Direkt på Storgatan 22. Handlingarna finns också på kommunens
hemsida www.tranas.se/detaljplan

Senast 2 juni 2021 kan du lämna dina synpunkter till
Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås
eller via e-post till: tillvaxt@tranas.se

Observera att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen (5 kap. 19 § PBL).

 • Kungörelse

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2021-04-20

Paragrafer 

§§ 62-89

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 3 maj 2021

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 3 maj 2021 kl. 18.30 i Tranås Stadshus samt digitalt via länk.

Ärenden som ska behandlas

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 29 mars 2021

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 29 mars 2021 kl. 18.30 i Tranås Stadshus samt på distans digitalt.

Ärenden som ska behandlas

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 22 februari 2021

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 22 februari 2021 kl. 18.30 i Tranås Stadshus samt via distans.

Äreden som ska behandlas

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2021-01-27

Paragrafer 

1-14

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2021-01-13

Paragrafer 

§§ 1-12

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 7 december 2020

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 7 december 2020 kl. 18.30 i Holavedsgymnasiets aula.

Ärenden som ska behandlas

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 26 oktober 2020

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 26 oktober 2020 kl. 16.30 i Holavedsgymnasiets aula.

Ärenden som ska behandlas

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 21 september 2020

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 21 september 2020 kl. 18.30 i Holavedsgymnasiets aula.

Ärenden som ska behandlas

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2020-09-08

Paragrafer 

156-186

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2020-08-31

Paragrafer 

74-89

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningens kansli

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2020-08-31

Paragrafer 

99-114

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 31 augusti 2020

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 31 augusti kl. 18.30 i Holavedsgymnasiets aula.

Ärenden som ska behandlas

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 8 juni 2020

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 8 juni kl. 18.30 i Holavedsgymnasiets aula.

Ärenden som ska behandlas

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 4 maj 2020

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 4 maj kl. 18.30 i Tranås Stadshus.

Ärenden som ska behandlas

Kungörelse: Inställt kommunfullmäktige 2020-03-23

Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde den 23 mars 2020 är inställt på grund av för få ärenden. Nästa sammanträde är den 4 maj 2020, enligt ordinarie sammanträdesplan.

Gunnel Lind, ordförande KF

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 2 mars 2020

Kommunfullmäktige sammanträder måndaden den 2 mars 2020 kl. 18.30 i Tranås Stadshus.

Ärenden som ska behandlas

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 27 januari 2020

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 27 januari 2020 kl. 18.30 i Tranås Stadshus.

Ärenden som ska behandlas

Tillkännagivande om brådskade ärende, kommunfullmäktige den 16 december 2019

Tillkommande brådskande ärende. Extra utdelning från Tranås Energi AB till Tranås Stadshus AB

Ärenden som ska behandlas

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 16 december 2019

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 16 december 2019 kl. 18.30 i Tranås Stadshus.

Ärenden som ska behandlas

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2019-10-18

Paragrafer 

83

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag
 • Arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2019-10-14

Paragrafer 

73-82

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag
 • Arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2019-09-30

Paragrafer 

88-100

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 11 november 2019

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 11 november 2019 kl. 18.30 i Tranås Stadshus.

Ärenden som ska behandlas

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 21 oktober 2019

Kommunfullmäktige sammanträder den 21 oktober 2019 kl. 17.00 i Tranås Stadshus. Observera tiden då den är tidigarelagd på grund av budgetärendet.

Ärenden som ska behandlas

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 30 september 2019

Kommunfullmäktige sammanträder den 30 september 2019 kl. 18.30 i Tranås Stadshus.

Ärenden som ska behandlas

Tillkännagivande extra ärende, kommunfullmäktige den 2 september 2019

Brådskande ärende till kommunfullmäktige. Revidering av firmatecknare för Tranås kommun.

Ärenden som ska behandlas

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2019-08-12
2019-08-15

Paragrafer 

50-62

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag
 • Arbetsutskott

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 2 september 2019

Kommunfullmäktige sammanträder den 2 september kl. 18.30 i Brunnsparkskyrkan

Ärenden som ska behandlas

Tillkännagivande av onsdagsräkningen

Onsdagen efter valdagen räknar valnämnden de förtidsröster som vallokalerna inte hunnit få under valdagen. Dessa är främst röster från utlandet och förtidsröster som avlagts i andra kommuner på valdagen.


Valnämndens onsdagsräkning är offentlig och sker den 29 maj 2019, kl. 9.00 i stadshuset, Tranan 2.

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 27 maj 2019

Kommunfullmäktige sammanträder den 27 maj kl. 15.30 i Tranås Stadshus.

Ärenden som ska behandlas

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 29 april 2019

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 29 april 2019 kl. 18.30 i Tranås Stadshus.

Ärenden som ska behandlas.

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2019-03-25

Paragrafer 

35-49

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Tillkännagivande, kommunfullmäktige den 25 mars 2019

Kommunfullmäktige sammanträder den 25 mars kl. 18.30 i Tranås Stadshus.

Ärenden som ska behandlas

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2019-02-11

Paragrafer 

1-17

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag
 • Arbetsutskott

Kungörelse

Ingen värde angivet

Fordon flyttade av Tranås kommun enligt Lag(1982:129 och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Datum: 20181207

Datum för inträffande

Plats för inträffande

Fordonets reg.nummer

20181128

Plogen Hästskedegatan

UJJL 904 (skrot)

<datum>

<datum>

123 ABC

<datum>

<datum>

123 ABC

<datum>

<datum>

123 ABC

 

Fordon som flyttas ställs upp på kommunens särskilda uppställningsplats.

Fordon som hämtas ut behöver ej lämnas ut förrän kostnaderna för flyttning och förvaring ersatts under förutsättning av fordonet inte fråntagits ägaren genom brott (stulet).

Fordon som inte hämtas av ägaren inom tre(3) månader från anträffandedatum tillfaller kommun.

Fordon som anses som fordonsvrak skrotas omgående.

 

 • Kungörelse

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-10-18

Paragrafer 

163-184

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens stad, Stadshuset 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 

2018-10-18

Paragrafer 

§ 170, § 180

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2018-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens stab, Stadshuset

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-09-24

Paragrafer 

95-111

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Or

Socialnämnd

Sammanträdesdatum 

2018-09-19

Paragrafer 

144-162

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens stab, Stadshuet Tranås

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-06-11

Paragrafer 

§§ 59-76

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum 

2018-04-19

Paragrafer 

61-78

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-03-07

Paragrafer 

95-112

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2018-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens förvaltningskontor, Stadshuset 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 • Anslag
 • Arbetsutskott

Senast ändrad:  2020-01-13

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR