Tranås kommun

Förslag till ny översiktsplan

Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan. Förslaget omfattar hela kommunen och beskriver kommunens långsiktiga inriktning för hur mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön ska utvecklas.

Förslaget till översiktsplan är helt digitalt och består i huvudsak av fyra delar:

  • en strategisk del som beskriver viktiga principer och ställningstaganden för kommunens framtida utveckling,
  • en utvecklingsdel som beskriver markanvändning och förutsättningar i områden som är särskilt berörda,
  • en hänsynsdel som redovisar intressen, anspråk och förhållanden som särskilt måste beaktas i planeringen, samt
  • en samlad hållbarhetsbedömning som även utgör miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kap 3§.

Samrådet avslutat – nästa steg

Samråd om ny översiktsplan pågick under perioden 1 maj – 30 november och sammanlagt kom det in ett 50–tal yttranden från myndigheter, politiska partier, organisationer och enskilda. De inkomna synpunkterna ska nu sammanställas och kommenteras. Det som framkommit under samrådet kommer att leda till en del ändringar och kompletteringar av planförslaget.

Därefter kommer ett nytt förslag att skickas ut på allmän granskning där alla som bor och verkar i Tranås kommun har möjlighet att lämna synpunkter. Granskningen kommer att annonseras och tillkännages i god tid och kommer att pågå i minst två månader. Därefter kommer eventuellt ytterligare omarbetningar att göras innan en ny översiktsplan kan antas av kommunfullmäktige.

Ta del av översiktsplanen

Översiktsplanen är digital och du hittar den i länken nedan.

Förslag till ny översiktsplan för Tranås kommun.

Utskrivna pappersdokument finns även att låna på Servicekontoret Tranås direkt. Önskar du ett eget utskrivet exemplar kontakta oss, se kontaktuppgifter till höger.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Jimmy Karlsson
Tfn: 0140-681 68

Skicka dina synpunkter till:

Tillväxtavdelningen
Stadshuset
573 82 Tranås

Senast ändrad:  2021-01-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR