Tranås kommun

Lokala föreskrifter

I Tranås finns lokala föreskrifter gällande allmän ordning, miljö, hälsa och renhållning. Föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige.

Allmänna bestämmelser för Tranås kommuns allmänna vatten-
och avloppsanläggning (ABVA)

Lokala bestämmelser för användande av den kommunala VA-anläggningen.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Föreskrifterna innehåller lokala bestämmelser för ordning och säkerhet på offentlig plats.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Dessa lokala föreskrifter är till för att skydda invånarnas hälsa och miljön. Föreskrifterna reglerar bland annat tomgångskörning, utrustning för vedeldning, djurhållning inom detaljplan och skyddsåtgärder för ytvattentäkten i sjön Sommen.

Förslag till föreskrifter tas fram av Bygg- och miljönämnden.

Avfallsplan och avfallsföreskrifter (kommunens renhållningsordning)

I avfallsplanen finns information om allt avfall som uppkommer inom kommunen och vilka åtgärder som planeras för att minska avfallets mängd och farlighet. Nuvarande avfallsplan har tagits fram i samarbete med Mjölby och Boxholm.

I avfallsföreskrifterna framgår mer i detalj hur avfall av olika slag ska samlas in, hanteras och tas om hand.

Förslag till avfallsplan och föreskrifter tas fram av Teknik- och griftegårdsnämnden.

Bygg- och miljönämnden handlägger ärenden om dispens från bestämmelserna i avfallsföreskrifterna.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR