Tranås kommun

Checklista för slamtömning


Ge oss ett handtag


 • Alla lock ska ha ett handtag, gärna två.
 • Storleken på betonglocket ska inte vara mer än 90 cm i diameter.
 • Locket ska vara helt.
 • Nya betonglock med handtag eller löst handtag som monteras på ditt gamla lock, kan köpas hos Tranås Cementvarufabrik eller någon annan cementvaruhandlare.

Alternativt kan du byta ut betonglocket mot ett plastlock.

Ett vanligt brunnslock kan väga 70 kg

Upprepade lyft över 15 kg är inte okej enligt Arbetsmiljöverket. Enstaka lyft över 25 kg kan ge akuta skador.

En person som jobbar med slamtömning öppnar i snitt 10 brunnar per dag och brunnslocken väger vanligtvis 70 kg.

Handtag hjälper

Handtag på brunnslocket gör att locket lättare kan dras av och ger en bättre arbetsställning.När det finns handtag på betonglocket kan en hävstång användas, t.ex. en lång träregel. Istället för att dra 70 kg, drar slamtömmaren 20-25 kg med hjälp av hävstången.

Stora lock

Har du ett stort lock kan det bytas ut mot ett "lock i locket", det vill säga ett större lock med hål i. Över hålet läggs ett mindre lock med handtag.

Liten investering

Ett nytt lock med handtag kostar några hundralappar och är till stor hjälp för den som tömmer slambrunnen. Om ditt lock är helt kan du istället köpa handtag som du själv monterar på ditt brunnslock.


Tänk på barnen

Ingen får ramla ner i brunnen! Betonglock är tryggt men även plastlock, som är barnsäkrat med lås eller liknande, fungerar bra.

Slambilen bör kunna vända utan att behöva backa.


Parkeringsplats


 • Se till att det finns en plats där slambilen kan parkera.
 • Avståndet till brunnen ska vara så kort som möjligt. Avstånd över 10 meter ger en högre avgift.
 • Vid avstånd över 40 meter behövs två bilar för att tömma din brunn, vilket fördubblar hämtningsavgiften.

Slangdragning är tungt för kroppen

Att dra slang är tungt. Särskilt om marken lutar och är ojämn. Slamtömmaren kan behöver dra slang en halvmil, om man räknar ihop all slangdragning under en vecka.  Diskutera gärna med oss om vilka möjligheter som finns att förkorta din slangdragningsväg.

Plan väg till slambrunnen

När brunnen är djup och ligger på lägre nivå än parkeringsplatsen, gör nivåskillnaden att sugkraften vid tömningen försämras och slamtömningen tar längre tid. Även sugmomentet är ett tungt arbete för slamtömmaren.

Tänk på trafiksäkerheten

Undvik trafikerade vägar som parkeringsplats för slambilen.


Visa upp din brunn

Gör din anläggning synlig. När du får aviseringen för slamtömningen: röj bort höga växter omkring slambrunnen och ta bort krukor eller andra saker på locket. Kontrollera att locket ligger över marknivån så att det kan dras av brunnen utan att behöva lyftas.


Bra väg

Vägen ska vara minst 3,5 m bred och ha en fri höjd på 4 m. Vägen ska hålla för en fullastad slambil på 27 ton och vara grusad eller asfalterad. Vid slamtömning vintertid ska vägen vara plogad och sandad.


Håll koll

Håll koll på din anläggning så förlänger du livslängden. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att anläggningen fungerar.

Vid mycket slam kan brunnen behöva tömmas med tätare intervall. Om slam följer med ut i infiltrationen eller markbädden finns en risk att den sätts igen och måste göras om.

Koll på avloppet

Några gånger per år:

 • Öppna brunnen och kontrollera nivån och tjockleken på "slamkakan" (det slam som ligger på ytan). Nivån ska vara i underkant på utloppet. Slamkakan ska inte vara för tjock (högst ca 2 dm).
 • Kontrollera att det finns ett helt T-rör på utgående ledning.
 • Om det finns synlig fördelningsbrunn, öppna den och kontrollera att nivån är rätt (underkant på utloppen). Kolla även så att det inte finns något slam i brunnen. Om fördelningsbrunn saknas är ditt avlopp troligen gammalt och du bör fundera på att anlägga ett nytt.

En gång per år, direkt efter slamtömning:

 • Öppna brunnen och kolla att den ser tät ut (inget vatten som läcker in). Kontrollera också att både ytter- och mellanväggar ser hela ut.


Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Decibell Sahlén
Enhetschef Avfall
Tfn: 0140-683 54

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2020-11-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR