Tranås kommun

Olika lösningar för enskilt avlopp

Det finns många olika lösningar för enskilt avlopp och här beskriver vi några av de vanligare typerna.

Slamavskiljare + infiltation eller markbädd

Infiltration och markbädd är exempel på markbaserade system för behandling av avloppsvatten. Det är de vanligaste typerna av enskilda avlopp i Sverige. Det är robusta och lättskötta system, men kunskaperna kring livslängd och reningsgrad är ofullständiga. Förutsättningarna för kretslopp av näringsämnen är inte heller de bästa.

En infiltration eller markbädd ska alltid föregås av en slamavskiljare, oftast en så kallad trekammarbrunn. Slamavskiljarens uppgift är att avskilja fasta partiklar ur avloppsvattnet, dels för att minska mängden näringsämnen etc i vattnet, dels för att den efterföljande reningen inte ska sätta igen. Det är viktigt att utloppet från slamavskiljaren är försett med ett T-rör, för att hindra att flytslam (fett med mera) följer med ut i den efterföljande reningen.

Infiltration

En infiltration består av ett 40-50 cm tjockt lager av makadam, där avloppsvattnet sprids ut. Vattnet renas sedan i den jord som finns på platsen. Därför är det viktigt att jordarten på platsen är den rätta. Jorden får varken vara för tät eller för genomsläpplig. Bäst är ren sand. En siktanalys av jorden måste göras för att avgöra om förutsättningarna är de rätta för infiltration. En infiltration för ett hushåll är cirka 25-30 m² stor.

Markbädd

Om jordarten på platsen är olämplig för infiltration kan man anlägga en markbädd istället. En markbädd fungerar på ungefär samma sätt som en infiltration och är lika stor. Skillnaden är att man har en dränering i botten och ovanpå dräneringen läggs ett tjockt lager med sand, där själva reningen av avloppsvattnet sker. Ovanpå sandlagret läggs sedan ett makadamlager, likadant som i en infiltration. Utloppet från dräneringen leds till vattendrag, dike, våtmark eller stenkista.

Slamavskiljare med infiltration eller markbädd klarar vanligen kraven för Normal skyddsnivå, men behöver kompletteras med extra fosforrening för att klara Hög skyddsnivå.

Kretsloppsanpassat avlopp

I ett kretsloppsanpassat hanteras toalettvatten och bad-, disk- och tvättvatten separat. Toalettvattnet leds till en tank med liten utspädning av vatten, medan bad-, disk- och tvättvattnet leds till en slamavskiljare med infiltration eller markbädd. För att få en så liten utspädning av toalettvattnet som möjligt använder man toaletter som spolar med högst en liter vatten i genomsnitt per spolning (till exempel vakuumtoalett eller urinsorternade vattentoalett).

Toalettvattentanken töms av kommunen och innehållet körs till en särskild behandlingsanläggning, där det hygieniseras innan det sprids på åkermark. På så sätt får man ett kretslopp av näringen i avloppsvattnet.

Kretsloppsanpassat avlopp klarar kraven för Hög skyddsnivå.

Minireningsverk

Minireningsverk finns i många olika varianter. De tar mindre plats än till exempel en trekammarbrunn med infiltration. De flesta minireningsverk har ett mekaniskt, ett kemiskt och ett biologiskt reningssteg. De kräver en ganska omfattande skötsel för att fungera bra och rena avloppsvattnet tillräckligt. Vid bristfällig skötsel finns en stor risk att avloppsvattnet släpps ut i princip helt orenat.

Reningsförmågan kan ofta skilja mycket mellan olika verk och oberoende undersökningar av reningsförmågan saknas också i stor utsträckning.

Minireningsverk kan vara dåliga på att rena avloppsvattnet från bakterier och virus. Det utgående vattnet bör därför efterpoleras (renas ytterligare), till exempel i en enklare infiltration eller markbädd, innan det avleds till recipienten (sjö, vattendrag, dike eller grundvatten).

Vid installation av minireningsverk ska serviceavtal finnas med tillverkare, återförsäljare eller sakkunnig entreprenör/installatör, om det inte är uppenbart att användaren själv har motsvarande kompetens. Regelbunden provtagning av utgående avloppsvatten ska också göras.

Ett väl fungerande minireningverk klarar vanligen kraven för Hög skyddsnivå.

Sluten tank med vanlig vattentoalett

Att avleda avloppsvatten till en sluten tank, som töms med jämna mellanrum, är ofta ett sämre alternativ än en avloppsanläggning som behandlar avloppsvattnet på plats. Framför allt beror detta på att det blir mer transporter vid tömning av tanken. En fördel med sluten tank är att det inte blir något utsläpp av avloppsvatten på platsen, vilket kan vara bra om platsen är extra känslig.

Särskilda skäl krävs

I Tranås kommun gäller att tillstånd till installation av sluten tank inte ska medges om det inte finns särskilda skäl, till exempel som en tillfällig lösning i avvaktan på anslutning till kommunalt VA. För att betraktas som tillfällig lösning bör tanken vara i bruk i max fem år. 

Sluten tank ska ha larm som varnar vid hög nivå.

Senast ändrad:  2019-01-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR