Tranås kommun

Nedtagning av träd och röjning av sly på kommunens mark

Tranås kommun har en vision om ökat antal kommuninvånare år 2025.

Vision: En attraktiv och trygg kommun att bo i, verka och besöka. I Tranås kommun har vi kunden i centrum, kvalitet i varje möte och ser möjligheter.

Syfte

Syftet är att klargöra vad kommuninvånare har rätt att utföra samt vilka åtgärdes som kräver ansökan samt kontakt med park- och griftegårdsavdelningen. Syftet är även att skapa goda förutsättningar för en så likartad bedömning som möjligt vid varje enskild ansökan om trädfällning samt slyröjning på kommunens mark.

Ansvar och befogenheter

Bedömning av ansökan om trädfällning samt slyröjning görs av park- och griftegårdsavdelningen. Vid avslag finns möjlighet att överklaga till teknik- och griftegårdsnämnden som då avgör ärendet.

Utförande

I Tranås kommun tas hänsyn till vad fastighetsägare/tomtägare har för syn på träd och sly i sitt område i samråd med park- och griftegårdsavdelningen. När kommunen planerar för bostadsområden så innefattas det i planeringen att normalt skogsbruk inte är aktuellt på en trädlängds avstånd (20 meter) från tomterna.

Bedömning vid ansökan om nedtagning av träd

Bedömning görs av samhällsbyggnadsförvaltningens park- och griftegårdsavdelning enligt nedanstående kriterier;

- Trädets ekologiska och estetiska värden. 

- Trädets kondition (Skadat, säkerhetsrisk) 

- Om de boende påverkas av trädet i området samt om grannarna är  överens.

Kommunen är restriktiv med att fälla friska träd. Godtagbara skäl för borttagning kan vara att träd står i vägen för parabolantenner eller att det skymmer solen. Park- och griftegårdsavdelningen bedömer vid varje enskilt fall vem som störs mest fysiskt av trädet vid oenighet mellan grannar.

Kostnad

Vid beviljad ansökan tar Tranås kommun ut en trädfällningsavgift. Avgiften bedöms efter storleken på trädet samt hur avancerad fällningen är. Kunden får då ett kostnadsförslag. Undantag görs när avståendet är mellan 0-5 meter från tomtgränsen, då tas ingen avgift. Kommunen ansvarar för hela bortforslingen av trädet.

Röjning av sly på kommunens mark

Park- och griftegårdsavdelningen röjer kontinuerligt sly runt samtliga kommunala bostadsområden. Slyröjning bör i första hand utföras av park- och griftegårdsavdelningen. Fastighetsägaren har möjlighet att ansöka om att sly röjs utanför fastigheten, antingen av park- och griftegårdsavdelningen eller i egen regi. Kommunen medgiver att tomtägare själva slyar av utanför sin tomtgräns till ett avstånd på 20 meter. Slyröjning utförd av fastighetsägare bör i första hand ske med handsåg, grensax alternativt motordriven röjsåg/trimmer, (dock ej motorsåg/kedjesåg). Ytterligare slyröjning kan ske efter samråd med park- och griftegårdsavdelningen. Vid slyröjning i egen regi (som överstiger gränsen på 20 meter från tomtgränsen) ska park- och griftegårdsavdelningen skriftligen ge tillstånd vid varje enskilt tillfälle samt ge riktlinjer och rekommendationer för tillvägagångssätt.

Slyröjning i egen regi på kommunal mark utförs på eget ansvar.

Definition av sly: Stubbdiameter ej överstigande 5 cm.

Blanketten "Ansökan om trädfällning" finns att hämta på servicekontoret Tranås Direkt, Storgatan 22.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR