Tranås kommun

REACH - En kemikalielagstiftning för EU

REACH är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt, utan att översättas i svenska regler. Bestämmelserna i REACH omfattar kemiska ämnen, både ämnet som sådant och när ämnet ingår i en beredning. REACH står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Vem bär ansvaret?

REACH grundas på principen att det är tillverkare, importörer och användare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne som sådant, eller i en beredning eller en vara, berörs av reglerna i REACH.  

Varför REACH?

REACH behövs för att öka kunskapen om de kemikalier som finns på den europeiska marknaden. Tidigare ställdes omfattande krav på testning och riskbedömning av nya ämnen. Motsvarande krav ställdes inte på gamla ämnen. Genom REACH omfattas gamla och nya ämnen av samma kunskapskrav. Ansvaret för att göra riskbedömningar och att utföra tester ligger på industrin.

Mer information

För mer information om REACH, besök Kemikalieinspektionens hemsida eller den europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) hemsida (se länkar under Relaterade sidor).

Senast ändrad:  2020-04-23

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR