Tranås kommun

Detaljhandel med folköl och servering av folköl

All detaljhandel med samt servering av folköl ska anmälas till den kommun där försäljningen eller serveringen ska ske. Försäljning eller servering av folköl får inte påbörjas innan anmälan till kommunen har gjorts. Folköl får inte säljas eller serveras den som är under 18 år.

Anmäl din försäljning eller servering av folköl (e-tjänst)

Har du anmäld försäljning eller servering av folköl  och ska upphöra med din verksamhet ska du anmäla detta till kommunen. Anmälan upphörd försäljning eller servering 

Godkända lokaler

Detaljhandel med folköl är tillåten samt servering av folköl är tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller i andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien och som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.

Egenkontroll av verksamheten

Den som bedriver detaljhandel med folköl samt bedriver servering av folköl är skyldig att utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program.
(5 kap 5 § alkohollagen "Detaljhandel med folköl" samt 8 kap 8 § alkohollagen "Servering av folköl")

Bifoga upprättat egenkontrollprogram med din anmälan av försäljning eller servering till kommunen.

Tillsyn

Kommunen har tillsammans med polisen tillsynsansvaret över försäljningen och serveringen av folköl.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften är fr o m 2021-01-01 1 900 kronor(4% av aktuellt prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.)

(Aktuellt prisbasbelopp för år 2021: 47 600 kronor.) 

Kontakt

Socialtjänsten

Ulla-Britt Blomgren
Alkohol- och tobakshandläggare
Tfn: 0140-681 95

Besöksadress:
Socialtjänsten, Förvaltningskontor 
Stadshuset
573 82 Tranås

Senast ändrad:  2020-12-12

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR