Tranås kommun

Tranås kommuns behandling av personuppgifter

Här informerar vi om hur Tranås kommun behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som registrerad.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Inom kommunen är det den nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, bild, adress eller andra kontaktuppgifter.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är till exempel att samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller radera personuppgifter.

Varför behandlar kommunen personuppgifter?

Kommunen utför en rad olika uppgifter som kräver att personuppgifter behandlas. Kommunen behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområden baserat på de lagliga grunderna allmänintresse, laglig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycke.

Vilka personuppgifter behandlar kommunen?

Du kan direkt eller indirekt ge kommunen information om dig själv på ett antal olika sätt. Det kan vara när du skickar ett e-postmeddelande, använder en av kommunens e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till kommunen som innehåller personuppgifter.

Kommunens personuppgiftsansvariga myndigheter har ett antal skyldigheter som är lagstadgade. Uppgifter hämtas från folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten för att kommunens personuppgiftsregister ska vara så korrekta som möjligt.

Detta kan till exempel vara:

 • Information om person: namn, födelsedatum, personnummer och uppgifter om familjerelationer
 • Om du äger en fastighet eller en bostadsrätt
 • Kontaktinformation: adress, e-postadress och telefonnummer
 • Information om betalningar, fakturainformation och bankkontonummer med mera
 • Information om din inkomst

Vilka kan kommunen lämna dina personuppgifter till?

 • Kommunen delar vid behov dina personuppgifter till leverantörer och utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig.
 • Kommunen kan komma att lämna information till myndigheter såsom Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter, ofta är vi skyldiga att göra det enligt lag.

Kommunen behandlar huvudsakligen personuppgifter inom EU/EES och följer EU-kommissionens rekommendationer om personuppgiftshantering.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kommunen sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra lagliga förpliktelser, myndighets eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda rutiner för radering. Kommunen är också skyldig enligt lag att arkivera vissa uppgifter för evigt.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Här informerar vi om de som är vanligast förekommande i kommunen.

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter kommunen behandlar om dig eller ett barn som du är vårdnadshavare för. Begäran om att få sådan information kan du göra till personuppgiftsansvarig nämnd. I samband med din begäran kommer du att behöva legitimera dig.
 • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
  Begäran om rättelse kan du göra till personuppgiftsansvarig nämnd. I samband med din begäran kommer du att behöva legitimera dig.
 • Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Kommunen kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller när det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Finns det fler regler som påverkar personuppgiftshanteringen?

Dina kontakter med kommunen blir ofta eller ingår i allmänna handlingar som kan begäras ut. Om någon begär ut en sådan handling görs en sekretessprövning, en bedömning om det finns hinder för att uppgifterna lämnas ut. Ett flertal regler som gäller för kommunens olika verksamheter kan innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter som registrerad.

Kontakt

Om du har frågor om personuppgiftshanteringen, kontaktas i första hand ansvarig nämnd.

Kommunstyrelsen kansli@tranas.se
Barn- och utbildningsnämnden barnutbildning@tranas.se
Bygg- och miljönämnden bm@tranas.se
Kultur- och fritidsnämnden kultur-fritid@tranas.se
Socialnämnden socialtjansten@tranas.se
Teknik- och griftegårdsnämnden samhallsbyggnad@tranas.se
Överförmyndarverksamheten overformyndare@tranas.se

Alla kan nås via kommunens växel tel. 0140-681 00

Om du är osäker på vilken nämnd som hanterar dina personuppgifter, kontakta kansli@tranas.se.

Begäran om registerutdrag

Om du vill få information om vilka personuppgifter kommunen behandlar om dig kan du göra det via vår e-tjänst med e-legitimation.

E-tjänst för begäran om registerutdrag

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du göra en begäran manuellt genom att skriva under bifogad blankett och skicka eller lämna den underskriven till Tranås kommun.

Blankett för begäran om registerutdrag

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet svarar på allmänna frågor kring kommunens hantering av personuppgifter.

Dataskyddsombud
Laura Gashi
E-post: dso.tranas@jpinfonet.se
Telefon: 042-29 33 12, 070-715 96 26

Postadress:

Tranås kommun
573 82 Tranås

Klagomål

Om du är missnöjd med kommunens hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. På deras webbplats kan du även läsa mer om dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Nedanstående tabell visar de behandlingar som Tranås kommun hanterar och vad för personuppgifter som varje behandling hanterar.

Behandlingens namn

Daedalos

Daedalos Övning

CONTAL

KeyWin

Heroma

HR-manager

Sysarb-lönekartläggning

Visma Window

Förnamn

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Efternamn

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Personnummer

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Hemadress

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Mailadress

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Samtalsstatistik

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Användarspårning

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Telefon

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Bank

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Kontonummer

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Partitillhörighet

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Förening

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Senast ändrad:  2021-09-16

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: information@tranas.seCookiesGDPR