Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2022-09-07

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

7 september 2022

Paragrafer

172-189

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet,, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.