Teknik- och griftegårdsnämndens arbetsutskott, protokoll 2022-09-12

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

12 september 2022

Paragrafer

113—129

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset, Tranås

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.