Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, protokoll 2022-09-14

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

14 september 2022

Paragrafer

87-101

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Tranås

Protokoll

[Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, protokoll 2022-09-14

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.