Kommunfullmäktiges presidium, protokoll 2023-01-12

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

12 januari 2023

Paragrafer

1-2

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.