Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2023-01-24

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

2023-01-24

Paragrafer

1-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv, stadshuset

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.