Underrättelse detaljplan-Granskning

Anslaget: Tas ner:

Detaljplan - Granskning

Ändring av detaljplan 0687-P127. Detaljplan för kv. Lärkan och del av
kv. Södra Gyllenfors 16 m.fl. i Tranås tätort

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för fastighetsägaren att erhålla bygglov för befintliga bad, - bastutunnor med badterrass som nu har tidsbegränsat bygglov. Samt göra det möjligt att uppföra komplementbyggnad för vedförvaring för bad,- och bastutunnors nyttjande. För att möjliggöra bygglov behöver mark med bestämmelse att byggnad inte får uppföras ersättas med bestämmelse om att komplementbyggnad får uppföras. Ändringen avser del av Södra Gyllenfors 16. Ändring av detaljplan innebär att egenskaper i detaljplanen ändras utan att markens lämplighet för vårdändamålet prövas. Planbeskrivning hanterar endast de frågor som ändringen avser inom planområdet.

Planområdet är lokaliserat öster om Ågatan och norr om Smedjegatan på del av Södra Gyllenfors 16. Planområdet har en area på ca 400 kvm.

Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära risk för betydande miljöpåverkan. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Granskningstiden gäller från 2023-01-02 till 2023-02-02

Planhandlingarna finns på kommunens hemsida och i stadshuset måndag - fredag kl. 8-16. Och hos Tranås Direkt på Storgatan 22, måndag – fredag 10-18, lördag 10-14.

Senast den 2 februari 2023 kan du framföra dina synpunkter på detaljplanen till
Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås
eller via e-post till: tillvaxt@tranas.se

Aktuella planhandlingar