Kungörelse detaljplan -Samråd

Anslaget: Tas ner:

Detaljplan för del av Tostås 2:1 i Tranås - Samråd

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt bostadsområde, med fokus på villabebyggelse
enligt ”Inriktning för tillväxt”. Området kompletteras med grupphus i olika former samt en större fastighet som tillåter kommunal verksamhet, skola eller boende. Det finns plats för 50 till 80 bostäder beroende på fördelning mellan villor, grupphus och flerbostadshus. Ny bebyggelse i området ska ha fokus på äganderätter men även övriga upplåtelseformer, storlek och prisnivåer.

Planområdet omfattar cirka 16,3 hektar och ligger söder om befintligt bostadsområde i Tostås, cirka 3 kilometer från Tranås centrum. I öster finns kommunens största friluftsområde, Illerns naturreservat och i väster begränsas området av Majmålavägen och Hjälmaryds industriområde.

Välkommen till samrådsmöte!

Torsdagen 2 februari kl 18.00 i Fröafallskolan, matsalen, Snövädersgatan 1, Tranås.

Planhandlingar finns att hämta i Stadshuset måndag—fredag kl. 08—16 och hos Tranås direkt, Storgatan 22.
Ta del av handlingarna som rör Tostås 2:1

Samrådstiden gäller från 2023-01-10 till 2023-02-28

Senast den 28 februari 2023 kan du framföra dina synpunkter på detaljplanen till
Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås eller via e-post till tillvaxt@tranas.se