Tranås kommun

Vandra i natursköna Tranås

I Tranås finns ett grovmaskigt nät av markerade leder som slingrar fram längs sjöar, genom hagmarker, urskog och kuperad terräng. Men så länge du följer allemansrättens riktlinjer, kan du förstås lika gärna gå på eget gehör. Kartor över Holavedsleden och Östgötaleden finns att köpa på turistbyrån.

Naturkartan

Länken nedan leder till Naturkartan som ger dig mer tips och information om friluftsliv, aktiviteter och naturvärden i vackra Sommenbygdens hjärta. Här ges både fakta och inspiration för att ta dig ut i naturen och väl hemma igen kan du återbesöka platserna digitalt och dela med dig av dina upplevelser åt andra.

Läs mer om Naturkartan här >>

Ekbergsparkens Naturreservat

I Ekbergsparken inne i Tranås stad finns ett av Sveriges finaste bestånd av ek och hassel. Några av träden beräknas vara över 500 år gamla.
I parken ligger Holavedens hembygdsgård med kulturhistoriska byggnader från 1700-talet, skateparken samt en lekplats för de allra yngsta. Naturreservatet ägs och förvaltas av Tranås kommun.

Läs mer om Ekbergsparkens Naturreservat >>

Holavedsleden & Holavedens urskog

Denna vandringsled är 59 kilometer och en av Smålands äldsta och mest populära vandringsleder i omväxlande terräng i ett typiskt småländskt skogslandskap med många sjöar och på flera ställen med en vidunderlig utsikt.

Området är bergigt och skogrikt och här finns Holavedens urskog som är Jönköpings läns första naturreservat, bildat 1935. Skogen består av 200-250 år gamla tallar och enstaka äldre granar.

Läs mer om Holavedsleden & Holavedens urskog här >>

Huluskogen

På östra sidan om en sprickdal ligger Huluskogen, ett bergigt höjdområde bevuxet med gammal mossrik blåbärsgranskog, hällmarkstallskog och inslag av lövträd. Skogen är drygt 100 år, med enstaka äldre träd.

Läs mer om Huluskogen här >>

Illerns naturreservat

Välkommen att vandra, jogga eller åka skidor i Illerns naturreservat. Här finns flera lättpromenerade, markerade sträckor med spännande fornlämningar från istiden. Du upplever vacker tallskog, gröna hagar samt lingon- och blåbärsris i massor. Sjön Illern är reservatets pärla, perfekt för bad, fiske och skridskoåkning.
Vandringskarta finns att hämta på Turistbyrån Tranås Direkt.

Läs mer om Illerns naturreservat här >>

Romanäs naturreservat

Romanäs ligger vid sjön Sommen, bara en dryg kilometer norr om Svartåns utlopp. Näsets södra del består av åkrar, öppna betesmarker och lövklädda hagmarker. Nordvästra delen av Näset är barrskogsbeklädd. Till reservatet hör öarna Fårön och Kungshatt, dock inte Romanö.
Bebyggelse på Romanäs kan spåras tillbaka till 1500-talet, men historiskt är Romanäs mest känt för sitt sanatorium som byggdes 1905-1907 och var i bruk fram till 1950.

Läs mer om Romanäs naturreservat här >>

Rubban

Naturreservatet Rubban har en mångfald av naturtyper. I väst utgörs reservatet av en långsträckt bergbrant med naturskogskvaliteter, beklädd med såväl barrblandskog som ädellövskog och uppe på höjdryggen hällmarkstallskog.

Läs mer om naturreservatet Rubban här >>

Stänkelstorp

Ett litet men värdefullt skogsområde har bevarats i Stänkelstorp. Här växer gamla tallar och granar - värdefulla för flera växt- och djurarter.
Stänkelstorp ligger i norra delen av Adelöv socken i Tranås kommun, cirka 3 kilometer söder om länsgränsen mot Östergötland.

Läs mer om Stänkelstorp här >>

Älmås askskog

I askskogen finns så kallade mulmträd, det vill säga gamla träd med ihåliga stammar. De är särskilt värdefulla på grund av de exklusiva vedskalbaggar som livnär sig på deras innandömen. I reservatet finns bland annat ett ihåligt jätteträd av ask. Grova hålträd finns även av lind.

Läs mer om Älmås askskog här >>

Östgötaleden, 10-100 kilometer

Denna led är uppdelad i olika etapper. Del 1-5, går förbi och runtomkring Tranås, Boxholm och Ydre kommuner. Variationsrik vandringsled i omväxlande skogs- och kulturlandskap. Ledens totala längd i hela Östergötland är 1 400 kilometer.

Läs mer om Östgötaleden här >>

Kontakt

Turistbyrån Tranås Direkt

Storgatan 22
573 32 Tranås
Tfn: 0140-687 90

Senast ändrad:  2019-03-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR