Tranås kommun

Svartåns krona (2015)

En droppe hänger frusen i luften, med nedslagets stänk
stående som en krona runt sig. Vågornas cirklar sprider sig längs marken. De
interfererande sträckmetallnäten i dropparna skapar en volym som är mer än bara
två överlappande ytor. En nästan glasig kropp skapas av moirémönstret som
uppstår, vilket syns både på dagen och kvällen. På kvällen tänds ljusen och
sprider ett ljus som skiftar i färg över vågorna och knyter ihop orsak och
verkan på ett än tydligare sätt. Verket är tänkt att anknyta till Svartån och
ge en antydan om områdets närhet till vatten.

Material: Rostfritt stål, sträckmetall, datorstyrt LED-ljus.
Diameter 22 meter.

Placering: Ydrerondellen, Tranås

Fotograf: Jan Stenberg

Audioguide med Lars-Erik Strand

Lyssna på konstpedagogen Lars-Erik Strand som berättar om konstverket Svartåns krona.

Inläst text:

Här börjar Storgatan, med ”Svartåns krona”. Ett fruset ögonblick. Droppen som lyfter mot skyn och som skapar rörelsen. Ringarna på vattnet som breder ut sig mot Storgatan och visar vägen in till vår vackra lilla stad.

”Jag ska inte säga att det jag gör är vetenskapligt på något sätt, men jag är nog mer vetenskaplig än filosofisk”, säger konstnären Jan Stenberg. ”Det jag gör är någon form av illusioner av en verklighet som ska väcka intresse för just verkligheten”. Och visst blir man intresserad när man ser hans rondellutsmyckning. Man vänder tillbaka till barndomen då man satt förstrött och kastade stenar i vattnet, såg dropparna komma upp och ringarna fortplanta sig. Och man kunde konstatera att det inte är vattnet som rör sig, det är rörelsen i vattnet. Vågrörelsen.

”Svartåns krona” är en hyllning till Svartån, till sjön Sommen och till Tranås som bjuder på så många naturupplevelser. Jan Stenberg betonar det lyckade samarbetet med våra lokala entreprenörer när ”Svartåns krona” kom på plats. Han lyfter fram flera fördelar med lokalt samarbete: Man får en känsla för platsen, lär känna några ortsbor, priset blir billigare och framförallt tycker han att det är ganska tråkigt att bara leverera en färdig produkt och sedan lämna platsen. TAS, Tranås anläggningsservice, har jobbat med stenläggningen och Löfgrens El har hjälpt till med elarbetet. Efter mörkrets inbrott lyser kronan i olika färger och moarémönstret som uppstår i dropparna ger ett sagolikt intryck.

Jan Stenberg är född 1964 och sedan början av 2000-talet har han utfört offentliga utsmyckningar i både Sverige och Norge. Han har ett personligt bildspråk som präglar hans arbeten. Så här skriver han själv på sin hemsida:

”Utgångspunkten för mitt konstnärliga arbete i det offentliga rummet ligger i platsens karaktär och dess användare. Det mänskliga tilltalet och individens möte med platsen är av central betydelse för mig. Jag vill skapa en förhöjd upplevelse för besökarna i relation till platsens ursprungliga uttryck och verksamhet. Oavsett besökarnas ålder eller bakgrund så vill jag ta vara på varje individs nyfikenhet och upptäckarlust och inspirera dem i deras vardag”.

Jan ser sig själv som en konstnär som jobbar vetenskapligt. Ungefär som renässansmänniskan som kombinerade konst och vetenskap. Att dropparna är just sju till antalet beskriver han så här: ”Fem blir för spretigt, sex för statiskt och åtta för mycket”. Enligt Jan finns ingen talmystik inblandad men han har inget emot att man tolkar in ett andligt budskap. Jag tycker man kan se ”Svartåns krona” med sina proportioner, moarémönster, dropparna och vågrörelsen som ett resultat av den gudomliga geometrin.

 

English version:

Here starts Storgatan, with ”The crown of Svartån”. A frozen moment. The drop of water that lifts towards the sky and creates the movement. The ripples on the surface that spreads out against Storgatan and leads the way into our beautiful little town.

“I shouldn’t say that what I do is scientific in any way, but I’m more scientific than philosophic”, says the artist Jan Stenberg. “What I do is some kind of illusions of a reality that is supposed to create an interest for reality”. And surely you’ll get interested when you see his piece of art in the roundabout. You’ll return to your childhood when you sat down by the water throwing small rocks in it, saw the splash of water and the ripple on the surface grow bigger and bigger. And you would notice that the water didn’t move, it was a movement in the water called the ripple effect.

”The crown of Svartån” is a tribute to Svartån, to the lake Sommen and to the nature that you can experience around Tranås. Jan Stenberg says that it is beneficial to work with local entrepreneurs when building this type of artwork. Some of the benefits are that you get a feeling for the location, get to know some locals and it is cheaper, but more important it feels better than delivering a finished product and then just leave. TAS, Tranås facilityservice, has worked with the paving and Löfgrens El has helped with the electricity work. After sunset the crown lights up and shine in different colors. The moarépattern that appears among the water drops looks fabulous.

Jan look upon himself as an artist that works scientifically. Almost like the Renaissance man that combined arts and science. He explains why there are seven drops like this: “Five is to spidery, six to static and eight is too much.” According to Jan there is no numerology involved but he has nothing against that you interpret a spiritual message. I think that you can see “The crown of Svartån” with its proportions, moarépatterns, the drops and the ripple as a result of the divine geometry.

Senast ändrad:  2021-06-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR