Så här gör du om du lidit skada pga översvämning

Om du har lidit skada med anledning av skyfallet den 5 juli 2021 bör du i första hand vända dig till ditt privata försäkringsbolag som i de flesta fall kan hjälpa dig med återställande av skadan och de kostnader som uppstår för dig.

Om du har anspråk på ekonomisk ersättning från Tranås kommun med anledning av inträffad skada, t.ex. självriskkostnad, behöver du inkomma med ett skriftligt krav till kommunen.

Följande information ska framgå av skadeståndskravet:

  • Skadedatum.
  • Skadeplats.
  • Beskrivning av händelseförloppet (bl.a. hur vattnet har trängt in i byggnaden och vad som har skadats).
  • Bilder från skadeplatsen och/eller arbetsområdet.
  • Bilder på skadan.
  • Kopia på besked från försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk.
  • Preciserat ersättningskrav (i kronor).
  • Kopia på kvitton/fakturor på nedlagda kostnader.

Ersättningsanspråk gentemot kommunen skickas till ekonomi- och upphandlingsavdelningen.
E-post: ekonomi@tranas.se

För att utreda kommunens eventuella ansvar gör kommunen en skadeståndsrättslig prövning i varje enskilt fall. Kommunen kommer därefter att återkomma med ett beslut i ärendet. Vi ber dig att ha överseende med att en sådan prövning kan ta tid. För att påskynda ärendehanteringen ber vid dig att se över huruvida ersättningskravet innehåller de uppgifter som anges ovan.

Tranås kommun är förhindrad enligt kommunalagen att ge understöd till enskild när något skadeståndsrättsligt ansvar inte förligger och därmed måste alla inkomna anspråk utredas.