Hantering av personuppgifter, GDPR

Här informerar vi om hur Tranås kommun behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som registrerad.

Inom kommunen är det den nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, bild, adress eller andra kontaktuppgifter.

Behandling av personuppgifter är till exempel att:

 • samla in
 • lagra
 • gallra
 • läsa
 • sprida
 • arkivera
 • kopiera, eller
 • radera personuppgifter.

Kommunen utför en rad olika uppgifter som kräver att personuppgifter behandlas. Kommunen behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområden baserat på de lagliga grunderna allmänintresse, laglig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycke.

Du kan direkt eller indirekt ge kommunen information om dig själv på ett antal olika sätt. Det kan vara när du skickar ett e-postmeddelande, använder en av kommunens e-tjänster eller när du lämnar en blankett som innehåller personuppgifter till kommunen.

Kommunens personuppgiftsansvariga myndigheter har ett antal skyldigheter som är lagstadgade. Uppgifter hämtas från folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten för att kommunens personuppgiftsregister ska vara så korrekta som möjligt.

Detta kan till exempel vara:

 • Information om person: namn, födelsedatum, personnummer och uppgifter om familjerelationer.
 • Om du äger en fastighet eller en bostadsrätt.
 • Kontaktinformation: adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Information om betalningar, fakturainformation och bankkontonummer, med mera.
 • Information om din inkomst.

Kommunen delar vid behov dina personuppgifter till leverantörer och utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig.

Kommunen kan komma att lämna information till myndigheter såsom Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, polisen, Skatteverket eller andra myndigheter. Ofta är vi skyldiga att göra det enligt lag.

Kommunen behandlar huvudsakligen personuppgifter inom EU/EES och följer EU-kommissionens rekommendationer om personuppgiftshantering.

Kommunen sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra lagliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda rutiner för radering. Kommunen är också skyldig enligt lag att arkivera vissa uppgifter för evigt.

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Här informerar vi om de som är vanligast förekommande i kommunen.

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter kommunen behandlar om dig eller ett barn som du är vårdnadshavare för. Begäran om att få sådan information kan du göra till personuppgiftsansvarig nämnd. I samband med din begäran kommer du att behöva legitimera dig.
 • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Begäran om rättelse kan du göra till personuppgiftsansvarig nämnd. I samband med din begäran kommer du att behöva legitimera dig.
 • Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Kommunen kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller när det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Dina kontakter med kommunen blir ofta, eller ingår i, allmänna handlingar som kan begäras ut. Om någon begär ut en sådan handling görs en sekretessprövning, en bedömning om det finns hinder för att uppgifterna lämnas ut. Ett flertal regler som gäller för kommunens olika verksamheter kan innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter som registrerad.

Om du har frågor om personuppgiftshanteringen, kontakta i första hand ansvarig nämnd.

Du kan nå alla nämnder genom att ringa kommunens växel. Om du är osäker på vilken nämnd som hanterar dina personuppgifter, kontakta kansliet.

E-post: kansli@tranas.se

Om du vill få information om vilka personuppgifter kommunen behandlar om dig kan du begära registerutdrag via vår e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten behöver du e-legitimation.

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du göra en begäran manuellt genom att fylla i blanketten Begäran om registerutdrag och skicka eller lämna den till Tranås kommun.

Dataskyddsombudet svarar på allmänna frågor kring kommunens hantering av personuppgifter.

Dataskyddsombud

Erik Selander
E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se
Telefon: 0381-67 95 08

Om du är missnöjd med kommunens hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. På deras webbplats kan du även läsa mer om dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Till Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tranås kommun

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Postadress
Tranås kommun
573 82 Tranås

Dataskyddsombud

Erik Selander
E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se
Telefon: 0381-67 95 08

Senast publicerad: