Hållbar utveckling

Hållbarhet har tre dimensioner; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Ekologisk hållbarhet omfattar allt som har med jordens ekosystem och planetens gränser att göra. Ekonomin kan ses som ett medel för att nå hållbarhet. Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar om välbefinnande, rättvisa, rättigheter och människans behov. Social hållbarhet är inte möjlig utan att också ekosystemen fungerar hållbart.

Vad betyder ett hållbart Tranås kommun?

En hållbar kommun innebär att se till att våra barn kan leva i en jämlik och växande kommun i harmoni med naturen. Hållbarhet handlar också om att ha ett långsiktigt perspektiv och inte göra något idag som försämrar för framtidens generationer.

Tranås kommun styrs utifrån den Sociala hållbarhetsstrategin, den Ekologiska hållbarhetsstrategin samt Inriktining för tillväxt, dokument som antagits i kommunfullmäktige.

En hållbar utveckling är allas ansvar. Tranås kommun arbetar för att ta sitt ansvar i frågor om miljö, social hållbarhet och folkhälsa samt tillväxt. Genom detta arbete bidrar Tranås kommun till de globala hållbarhetsmålen i agenda 2030.

Läs om de globala målen i agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Förhållandet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

  • Villkoret för ekologisk hållbarhet är att allt vi gör ryms inom ekosystemets gränser.
  • Medlet för ekonomisk hållbarhet är en stark ekonomi där näringar och företag växer.
  • Målet för social hållbarhet är ett gott liv och en god livsmiljö där våra invånare är friska, känner delaktighet och trygghet.
Tre överlappande cirklar som representerar förhållandet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Kontakt

Annsofie Sarenäs, miljöstrateg
E-post: annsofie.sarenas@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Agnetha Karlsson Folkhälso/social hållbarhetsstrateg
E-post: agnetha.karlsson@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: