Säkerhetscentrum

I Tranås har vi har samlat ambulans, räddningstjänst och polis under samma tak i Tranås säkerhetscentrum. Tillsammans verkar vi för att göra Tranås till ett en trygg och säker kommun.

Så arbetar vi för ett säkrare Tranås

För att skapa trygga miljöer och förebygga våld arbetar Tranås kommunen med flera samarbetsgrupper för ökad säkerhet i samhället. Det är bland annat POSOM som står för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olycka eller kris. SSPF är ytterligare en grupp som arbetar med trygghetsförberedande insatser, detta är ett samarbete mellan skola, socialtjänsten, polisen och personer som arbetar med ungdomars fritid.

Vill du lära dig mer om brand, första hjälpen, hjärt—lungräddning eller vill du göra ett studiebesök på säkerhetscentrum? Vi har utbildningar inom brandkunskap, första hjälpen, hjärt—lungräddning och heta arbeten.

Brandkunskap 3 timmar

Förebygga bränder och andra typer av olyckor, brandförlopp, att larma 112, praktik att släcka med handbrandsläckare och med brandfilt.

Första hjälpen/ L-ABC

Vad gör du när olyckan är framme?

Hjärt—lungräddning

En ovärderlig kunskap som kan rädda liv.

Heta arbeten

För dig som yrkesmässigt utför heta arbeten, som svetsning, skärning och liknande.

Specialutbildningar

Efter önskemål kan vi pussla ihop en utbildning som passar just din verksamhet.

Kontakta oss på räddningstjänsten för mer information.

POSOM som står för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olycka eller kris. POSOM består av representanter från olika verksamheter inom kommunen som socialtjänst, elevhälsa, kyrka och primärvård. Huvudsyftet är att skapa lugn och försöka lindra i akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på lång sikt.

POSOM aktiveras av Insatsledare på Räddningstjänsten.

Stöd vid stora och/eller oväntade händelser

I samband med olyckor, dödsfall och andra liknande plötsliga händelser kan människor bli utsatta för starka intryck och känslomässiga påfrestningar. En del upplever olika efterverkningar lång tid efteråt. Hur man reagerar vid en plötslig händelse varierar från person till person och även från situation till situation. Det kan vara viktigt att få stöd och träffa andra som varit med om liknande händelser för att känna samhörighet.

POSOM arbetar i ett akut skede för att skapa trygghet och ge omsorg till drabbade och anhöriga. Ett gott omhändertagande har betydelse för att minska stressreaktioner och förebygga framtida sjukdomstillstånd.

Ibland vid större händelser öppnas det en samlingslokal i samarbete med någon av kyrkorna där man kan samlas och få stöd. Vid en sådan samling är det personerna i POSOM som möter drabbade och anhöriga.

SSPF (Skola Socialtjänst Polis Fritid)

Ett brottsförebyggande arbete på universell, selektiv eller individuell nivå, med ungdomsproblematik som kriminalitet och drogmissbruk.

Målgrupp

Barn och ungdomar upp till 18 år, men det förekommer att man arbetar även med ungdomar upp till 21 år. De som blir föremål för insatser i form av SSPF-samverkan har på något sätt väckt oro i sin omgivning – hos familj, skola, polis eller fritidsverksamhet. Den unge befinner sig i risk för att utvecklas negativt och har redan debuterat i någon form av normbrytande beteende.

Syfte

Att förhindra och att förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, rekryteras till kriminella gäng och/eller inleder missbruk. Målet är att ungdomarna ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Innehåll och genomförande

SSPF är ett brotts- och drogförebyggande arbete som utgår från samverkan kring grupper och individer. Arbetet bygger på en fast struktur och dagordning, återkommande möten och gemensamma åtagandeplaner.

En styrgrupp bestående av representanter från de fyra ingående parterna (skola, socialtjänst, polis och fritid). Styrgruppens deltagare samverkar kring strategier och mål för arbetsgruppen, för resurser och andra förutsättningar för arbetsgruppens insatser, för budget och för beslut om metodutveckling.

En arbetsgrupp eller operativ grupp med representanter från de fyra parterna som har mandat att fatta beslut om resurstilldelning. På arbetsgruppens möten delas dagordningen upp mellan det allmänna (exempelvis nulägessituationen i området och en kalender med gemensamma åtaganden) och individarbete. Idén är att nya ärenden kan identifieras utifrån allmänna diskussioner om problemen i det lokala området.

En SSPF-samordnare (eller flera) som både samordnar arbetet och kan utföra arbete direkt gentemot ungdomar. Koordinatorn deltar i både arbets- och styrgruppsmöten.

En central del i SSPF-arbetet är att inhämta samtycke från vårdnadshavaren eller från ungdomen själv om han eller hon är över 15 år. Det går vanligen till så att någon av samverkansparterna, som fattat oro för den unge, informerar vårdnadshavaren om SSPF och samtidigt inhämtar samtycke till informationsutbyte.

EST - Effektiv samordning för trygghet

Effektiv samordning för trygghet - EST - är ett arbetssätt och samarbete där olika aktörer rapporterar in händelser för att kunna planera och genomföra åtgärder där det behövs.

Syftet med EST är att genom strukturerad samverkan effektivisera det kunskapsbaserade brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som polis, kommun och andra aktörer utför. Målet är att öka tryggheten i offentliga miljöer genom att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser innan - eller när - problem uppstår.

En gång i månaden rapporterar interna verksamheter i kommunen och externa verksamheter som privata bostadsbolag, polis, bevakningsföretag in händelser eller iakttagelser. Det kan till exempel handla om skadegörelse, otrygga platser, incidenter mot anställd, arrangemang med mera. Rapporterna samlas i en aktuell lägesbild.

Åtgärder där det behövs

Utifrån informationen som kommer in samordnar, planerar och genomför aktörerna åtgärder där det behövs. Både på kort och lång sikt.

Det kan till exempel vara att öka insynen i parker eller på skolgårdar så att platser blir överblickbar för förbipasserande och inte ett tillhåll där man kan utföra skadegörelse eller begå andra brottsliga handlingar ostört i skymundan.

Kontakt

Säkerhetscentrum

Falkgatan 19
573 82 Tranås

E-post: raddning@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Kommunalt servicenummer

Ring kommunens servicenummer för att rapportera olika störningar eller avvikelser efter kontorstid, såsom vattenläckor, utsläpp eller andra händelser som kommunen kan behöva få reda på. Jourhavande styrkeledare svarar dygnet runt.

Telefon: 0140-681 12

I akut nödsituation ring SOS Alarm 112.

Senast publicerad: