Skadeståndskrav

Har du råkat ut för en person- eller egendomsskada? Här hittar du information om kommunens ansvar och hur du anmäler en skada.

Har du råkat ut för en personskada eller drabbats av en egendomsskada där Tranås kommun är ansvarig kan du anmäla detta till kommunen och begära skadestånd. För att anmälan ska vara giltig gäller det att skadan inträffat där kommunen är

 • fastighetsägare (äger aktuell mark eller byggnad)
 • ansvarig väghållare (svarar för väg, gata eller gångbanans skötsel)
 • ansvarig för verksamheten (exempelvis driver skolverksamheten)

och att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse.

Observera att du alltid i första hand själv kommer att ansvara för kostnader som är kopplade till skadan. Därför ska du anmäla skadan till ditt egna försäkringsbolag innan du riktar krav mot kommunen för den aktuella skadan.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Enbart att en skada inträffar är dock inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller inte.
I vissa speciella situationer kan det dock finnas ett skadeståndsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal. Detta är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller inte.

Handläggning och besked

När anmälan kommer in gör kommunen, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked om Tranås kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade. I de fall kommunens försäkringsbolag handhar utredningen kan besked, efter Tranås kommuns godkännande, komma ifrån försäkringsbolaget. Kommunen ger inga förhandsbesked om utredningens utfall och betalar inte ut skadestånd i förväg. Tranås kommun följer skadeståndslagen och ersätter inte åldersavdrag och/eller psykiskt lidande.

Anmälan

Följande uppgifter och underlag behöver kommunen få in för att kunna påbörja utredningen av din skadeanmälan. Utredningen påbörjas först när samtliga uppgifter och underlag inkommit.

 • Skadedatum
 • Skadeplats
 • Beskrivning av händelseförloppet
 • Bilder från skadeplatsen och/eller arbetsområdet
 • Bilder på skadan
 • Kopia på besked från försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk
 • Preciserat ersättningskrav (i kronor)
 • Kopia på kvitton/fakturor på nedlagda kostnader (offert är ej giltigt underlag)

Anmälan skickas till:
E-post: ekonomi@tranas.se  (max 30 MB som bifogade filer per e-post)

Eller postas till:
Tranås kommun
573 82 Tranås

Skadeståndsanspråk mot samhällsbyggnadsförvaltningen

Vid skadeståndsanspråk riktade mot någon av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter, det vill säga mot gatuavdelningen, VA- och avfallsavdelningen, park- och griftegårdsavdelningen, kostavdelningen eller projektavdelningen kan denna blankett Pdf, 130.8 kB. användas.

Senast publicerad: