Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla människor har tillgång till en god och jämlik hälsa, känner delaktighet och tillit och kan leva ett gott liv med samma rättigheter.

Social hållbarhet beskrivs på många olika sätt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en beskrivning av ett socialt hållbart samhälle:

 • Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.
 • Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
 • Utifrån denna beskrivning kan folkhälsoläget ses som ett uttryck för en socialt hållbar samhällsutveckling. Det finns därför många som likställer god och jämlik hälsa med social hållbarhet.

Tranås kommun har en strategi för social hållbarhet 2022—2035. Strategin pekar ut vilken riktning som Tranås kommun ska ta inom social hållbarhet.

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken i Sverige har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Folkhälsa handlar inte bara om att människorna som bor i ett samhälle ska må så bra som möjligt utan också om att hälsa bör vara så jämlik fördelad som möjligt. Det ska inte förekomma systematiska skillnader i dödlighet och sjuklighet mellan olika socioekonomiska grupper, mellan kvinnor och män mellan utrikes och inrikes födda, mellan personer med funktionsnedsättning och befolkningen i sin helhet samt mellan personer med olika sexuell läggning. Insatser för en bättre folkhälsa är en viktig del i arbetet för en god välfärd och ett hållbart samhälle.

Läs mer om folkhälsa hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Så arbetar Tranås kommun med folkhälsa

Insatser för en bättre folkhälsa är en viktig del i arbetet för en god välfärd och ett hållbart samhälle. Tranås kommun arbetar på flera sätt för att skapa förutsättningar för en bra hälsa, bland annat genom att erbjuda:

 • tillgång till bra utbildning och skolmiljö
 • trygga bostadsförhållanden
 • arbete
 • tillgängliga mötesplatser
 • gång- och cykelvägar
 • fritidsverksamheter.

Kommunen samarbetar och samverkar med flera aktörer, så som bostadsbolag, föreningar, vården och polisen. På detta sätt kan vi arbeta systematiskt med att förebygga och följa upp insatser. Kommuninvånarnas inflytande och delaktighet är viktig för att skapa miljöer som bidrar till god hälsa.

I Tranås kommun har vi valt att folkhälsobegreppet ingår i vårt arbete med social hållbarhet.

De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Tranås kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, trosuppfattning och funktionsnedsättning.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. De gäller viktiga delar av ditt vardagsliv som utbildning, boende, hälsovård och levnadsstandard. Du ska inte heller behöva utsättas för diskriminering. Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet.

Fakta om mänskliga rättigheter på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Barnets rättigheter ska stärkas, i de beslut som rör barnet. innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel två).
 • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel tre).
 • Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6).
 • Alla barn har tätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (artikel tolv).

Läs barnkonventionen på Unicefs webbplats Länk till annan webbplats.

Tranås kommun stödjer och verkar för minskad konsumtion av alkohol och för att förhindra allt bruk av droger. Här kan du läsa om det förebyggande arbetet (ANDT-s) mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spelberoende samt hur du som förälder kan prata med dina barn om alkohol- och drogvanor.

Rökfri miljö

Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Det gör att både barn och vuxna nu kan vistas nästan överallt utan att besväras av rök. Det gör också att det kan det bli lättare att sluta röka.

Läs om regler för rökfria miljöer

Beroendeproblematik och hur du söker hjälp

Är du orolig att du själv eller någon anhörig dricker för mycket eller använder droger? Eller misstänker du att någon i din närhet är spelberoende? Tranås kommun arbetar på olika sätt förebyggande med ANDTS-frågor och erbjuder råd och hjälp till dem som behöver det. Här kan du läsa mer om alkohol och droger och vart du kan vända dig för att få stöd.

Stöd från kommunen vid missbruk och beroende

Integration och inkludering och är en viktig del för utvecklingen av ett socialt hållbart samhälle.

Inkludering innebär att varje individ ska ha lika möjlighet att vara delaktig i samhällets olika delar på lika villkor. För att inkludering ska vara möjligt krävs att ett samhälle och dess invånare präglas av öppenhet och tillgänglighet.

Integration handlar om att människor med utländsk härkomst ska bli inkluderade i det svenska samhället. Det handlar om delaktighet och inflytande, men också om arbetsmarknadsåtgärder såsom utbildning, praktik, arbetsmarknadskunskap och nätverk. Det kan också handla om att skapa möten mellan människor och att bygga nya sociala relationer och nätverk. Civilsamhället är viktigt för den sociala integrationen och kan fungera som en brygga mellan människor med olika bakgrund.

För att en lyckad integration ska bli verklighet behöver alla invånare i Tranås bidra. Det finns många olika sätt att engagera sig i integrationsarbetet och en positiv samhällsutveckling.

Tranås kommun bedriver en rad olika projekt som syftar till ökad integration och inkludering med medel från länsstyrelsen

 • Hemma i Stoeryd, ett hållbart avfall och integrationsprojekt
 • Ingång Sverige
 • Digital utveckling

Kontakt

Agnetha Karlsson Folkhälso/social hållbarhetsstrateg
E-post: agnetha.karlsson@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: