Överklaga beslut

Du kan överklaga beslut som är fattade av nämnder, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Överklagan måste göras skriftligt inom tre veckor från det att protokollet har publicerats på anslagstavlan.

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Att överklaga ett beslut kallas för laglighetsprövning och du kan överklaga beslut som är fattade av:

 • nämnder
 • kommunstyrelse
 • kommunfullmäktige.

Vem får överklaga?

Du kan överklaga ett beslut som fattats av Tranås kommun om du:

 • är folkbokförd i kommunen,
 • äger en fastighet i kommunen, eller
 • är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Överklaga till förvaltningsrätten

Din överklagan skickar du till förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar. De prövar om det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. De kan också pröva om beslutet:

 • har kommit till på ett lagligt sätt,
 • handlar om något som inte är en angelägenhet för kommunen, eller
 • strider mot lag eller annan författning.

Om beslutet upphävs fattar kommunen själv ett nytt beslut.

Förvaltningsrättens information om hur du överklagar myndighetsbeslut Länk till annan webbplats.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska visa vilket beslut du är missnöjd med. Det kan du ange genom att hänvisa till en paragraf i ett protokoll eller till ett diarienummer. Du ska också visa varför du anser att beslutet är felaktigt.

Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat av dig som överklagar och innehålla följande personuppgifter:

 • person- eller organisationsnummer
 • postadress till bostad och arbetsplats
 • telefonnummer till bostad och arbetsplats samt mobiltelefonnummer.
 • andra uppgifter som kan vara av betydelse för att förvaltningsrätten ska kunna skicka sitt beslut i ärendet till dig.

Senast publicerad: