Kommunala råd

I Tranås kommun finns det rådgivande grupper med företrädare för kommunen och intresseorganisationer. Råden fungerar som en mötesplats. De som är deltagare i råden har möjlighet att föra fram sina åsikter i särskilda frågor.

Landsbygdsrådet ska vara ett organ för samarbete kring landsbygdsfrågor och ge möjlighet till ömsesidig information och diskussion mellan kommunen och representanter med goda kunskaper om Tranås landsbygd.

Landsbygdsrådets syfte:

  • Rådet ska lyfta utvecklingsmöjligheter utanför Tranås tätort och öka medvetenheten om de behov som finns på landsbygden och i de mindre tätorterna, bland både boende, företag och organisationer. På det viset kan rådet uppmärksamma, utreda och ta vara på landsbygdsperspektivet i kommunens verksamheter.
  • Kommunala landsbygdsrådet är ett rådgivande, icke-beslutande organ som ska utgöra en plattform för dialog och samråd kring utvecklingsfrågor med betydelse för landsbygden.
  • Rådet ska verka för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor och uppmuntra dialog med företrädare för landsbygden.
  • Rådet ska också skapa förutsättningar för långsiktig politisk prioritering genom ökad samverkan. Målet är att landsbygden ska få bättre förutsättningar för utveckling som leder till ökad tillväxt och fler jobbmöjligheter.

Kontakt

Landsbygdsrådet

Thomas Ehn (KD), ordförande
E-post: thomas.ehn.po@tranas.se

Sekreterare

Lasse Sirviö
E-post: lasse.sirvio@tranas.se
Telefon: 0140-684 87

Den 18 februari 2020 beslutade kommunstyrelsen att bilda ett kommunalt pensionärsråd, KPR, som organiseras under kommunstyrelsen. KPR ersätter vård och omsorgsrådet med KPR som var organiserat under socialnämnden.

Protokoll

Ta del av protokoll från kommunala pensionärsrådets sammanträden.

Kontakt

Kommunala pensionärsrådet

Mats Holmstedt (M), ordförande
E-post: mats.holmstedt.po@tranas.se
Telefon: 0140-681 11 

Sekreterare

Lasse Sirviö
E-post: lasse.sirvio@tranas.se
Telefon: 0140-684 87

Rådet för funktionsnedsatta, RFF, består av förtroendevalda och ledamöter från funktionsnedsattas samarbetsråd i Tranås (FST). Rådet arbetar särskilt med att främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsperspektivet ska finnas med i all verksamhet och varje förvaltning har utsedda nyckelpersoner. Kommunen har ingen särskilt utsedd tillgänglighetssamordnare utan ansvaret åvilar den verksamhet som har den mest relevanta kompetensen i frågan.

FST arbetar med att inventera tillgängligheten i lokaler i Tranås kommun för tillgänglighetsdatabsen.

Tillgänglighetsdatabasen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rådet för funktionsnedsatta

Mats Holmstedt (M), ordförande
E-post: mats.holmstedt.po@tranas.se
Telefon: 0140-681 11 

Sekreterare

Lasse Sirviö
E-post: lasse.sirvio@tranas.se
Telefon: 0140-684 87

Senast publicerad: